Εκτύπωση
PDF

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ιν.Κα.Δι.Λ)

 

 

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εναρξη υποβολής αιτήσεων για το 3ο πρόγραμμα εκπαίδευσης

 

Λάρισα 21.3.2014

 

 

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (Ιν.Κα.Δι.Λ.),  ανακοινώνει ότι το 3ο κατά σειρά πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαμεσολαβητών, θα αρχίσει την Τρίτη 22 Απριλίου 2014 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 27 Απριλίου 2014, θα πραγματοποιηθεί δε στις πιστοποιημένες εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης θα πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα, πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου (www.inkadil.gr).

Ολες οι αιτήσεις θα πρωτοκολλούνται, ενώ για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα τηρηθεί απόλυτη σειρά χρονικής προτεραιότητας, λαμβανομένου υπόψιν του ακριβούς χρόνου υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, βάση του οποίου άλλωστε η αίτηση θα λαμβάνει  αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου.

Εκ του νόμου, ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης ανέρχεται στους δεκαοκτώ (18).

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των χιλίων εξακοσίων πενήντα (1.650) ευρώ και συμπεριλαμβάνει, πέραν φυσικά των διδάκτρων,  το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού, τη διερμηνεία, τις εξετάσεις του φορέα καθώς και καθημερινό ελαφρύ γεύμα-καφέ-συνοδευτικά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο 3ο πρόγραμμα εκπαίδευσης, θα αρχίσει την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014 και ώρα 10.00.

Οι αιτούντες που θα προκριθούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα ειδοποιηθούν σχετικώς, τηλεφωνικώς, το αργότερο έως το μεσημέρι της Πέμπτης 3 Απριλίου 2014.  Ακολούθως, για να κατοχυρώσουν τη συμμετοχή τους, θα πρέπει το αργότερο έως το μεσημέρι της Παρασκευής 4 Απριλίου 2014, να προκαταβάλλουν, έναντι του συνολικού κόστους, το ποσό των 650 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του Ινστιτούτου. Η πλήρης εξόφληση θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως την Παρασκευή 11 Απριλίου 2014, με την ίδια ανωτέρω διαδικασία. Εν συνεχεία, προσκομίζοντας τα αποδεικτικά κατάθεσης στη Γραμματεία (τηλ. επικ. 2410.539815), θα λάβουν το σχετικό έντυπο εκπαιδευτικό υλικό του  CEDR, στην ελληνική γλώσσα. Μετά την άπρακτη παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών, ο κατ’αρχήν επιλεγείς θα χάνει τη σειρά προτεραιότητάς του, η οποία θα καταλαμβάνεται από τον επόμενο κατά σειρά αιτούντα, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου των αιτήσεων.

 

Περαιτέρω γίνεται μνεία ότι :

Το Ιν.Κα.Δι.Λ. ιδρύθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας και το Επιμελητήριο Λάρισας και διοργανώνει προγράμματα βασικής εκπαίδευσης-κατάρτισης διαμεσολαβητών, σε συνεργασία με  έναν από τους σημαντικότερους διεθνώς φορείς κατάρτισης διαμεσολαβητών, το «CentreforEffectiveDisputeResolution (CEDR)» που εδρεύει στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς και με το «Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕλλΚΔΔ)».

Το Ιν.Κα.Δι.Λ. είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του Π.Δ. 123/2011 και έχει λάβει την έγκριση λειτουργίας του από την Επιτροπή Πιστοποίησης του άρθρου 6 Ν. 3898/2010.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης-κατάρτισης διαμεσολαβητών του Ιν.Κα.Δι.Λ. θα διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 123/2011 και τις προδιαγραφές του «CEDR». Η εκπαίδευση θα παρέχεται από άγγλους και έλληνες εκπαιδευτές, στο χώρο του Επιμελητηρίου Λάρισας, σε ομάδες των δεκαοκτώ (18) ατόμων κάθε φορά και με εκπαιδευτική περίοδο σαράντα (40) ωρών, ισομερώς κατανεμημένων σε χρονικό διάστημα πέντε (5) συνεχόμενων ημερών. Τη 6η ημέρα θα διεξάγονται γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Το κομμάτι της εκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα, θα τυγχάνει ταυτόχρονης διερμηνείας στα ελληνικά. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα.

Η επιτυχής συμμετοχή στο πρόγραμμα της πενθήμερης εκπαίδευσης και των εξετάσεων, οι οποίες θα διεξάγονται την 6η ημέρα του προγράμματος, οδηγεί στη χορήγηση του τίτλου εκπαιδευμένου διαμεσολαβητή του Ιν.Κα.Δι.Λ. Ακολούθως, οι εκπαιδευθέντες διαμεσολαβητές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης (άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 3898/2010), ώστε να διαπιστευθούν ως διαμεσολαβητές.

   Απαιτούμενα δικαιολογητικά για δικηγόρους – υποψήφιους διαμεσολαβητές :

1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα, που κωλύει το διορισμό του ως δικηγόρου σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του Ν.Δ. 3026/1954 (Κώδικα Περί Δικηγόρων).

2. Βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από την οποία θα προκύπτει ότι ο αιτών ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα και δεν έχει καταδικασθεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν το αργότερο έως την έναρξη του κύκλου εκπαίδευσης.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙνΚαΔιΛ

 

 

 

 

 

 

 

Εκτύπωση
PDF

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑ

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μετά από νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 127 παρ. 2 Κώδικα Δικηγόρων, του εκλεγέντος Προέδρου Δημητρίου Κοντογιάννη, συνήλθε στις δέκα επτά (17) του μηνός Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ., στα Τρίκαλα και στο Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων (γραφείο συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου) το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου που εκλέχτηκε για την περίοδο 16-3-2014 μέχρι 31-12-2017 στις εκλογές που έγιναν στις 23-2-2014,  αποτελούμενο από τον παραπάνω Πρόεδρο και τα εκλεγέντα μέλη, ήτοι : 1)Ακρίβο Νικόλαο του Βασιλείου, 2) Γάτσιο Γεώργιο του Αντωνίου, 3) Γκατζιό Απόστολο του Χρήστου, 4) Κουτίνα Ιωάνννα του Αθανασίου, 5) Μοιριώρη Ευάγγελο του Κων/νου, 6) Μπλαντή Χαρίκλεια του Νικολάου, 7) Πανανό Νικόλαο του Δημητρίου, 8) Τρίμμη Δημήτριο του Νικολάου, προκειμένου, όπως προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 127 του Κώδικα Δικηγόρων, να προβεί στην εκλογή εκ των μελών αυτού του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία. Μετά τη διενέργεια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας, εκλέγονται : 1) Στο αξίωμα του Αντιπροέδρου ο Απόστολος Γκατζιός του Χρήστου. 2) Στο αξίωμα του Γεν. Γραμματέα η Χαρίκλεια Μπλαντή του Νικολάου και 3) Στο αξίωμα του Ταμία ο Δημήτριος Τρίμμης του Νικολάου.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοντογιάννης Δημήτριος του Μιλτιάδη, Πρόεδρος

Γκατζιός Απόστολος του Χρήστου, Αντιπρόεδρος

Μπλαντή Χαρίκλεια του Νικολάου, Γεν. Γραμματέας.

Τρίμμης Δημήτριος του Νικολάου, Ταμίας.

Ακρίβος Νικόλαος του Βασιλείου, μέλος

Γάτσιος Γεώργιος του Αντωνίου, μέλος

Κουτίνα Ιωάνννα του Αθανασίου, μέλος

Μοιριώρης Ευάγγελος του Κων/νου, μέλος

Πανανός Νικόλαος του Δημητρίου, μέλος

Ο Πρόεδρος

 

Δημήτριος Μιλτ. Κοντογιάννης

Εκτύπωση
PDF

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ

Ι.- ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

          Σύμφωνα με το άρθρο 13 του N. 4242/2014 (ΦΕΚ Α/50/28-2-2014) «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις»:

1.- Οι µισθώσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του π.δ. 34/1995 και συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος διέπονται από τους συµβατικούς όρους τους, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του π.δ. 34/1995, µε την εξαίρεση των άρθρων 5-6, 16-18,20-26, 27 παρ. 2, 28-40, 43, 46 και 47 αυτού.

Οι µισθώσεις του ανωτέρω εδαφίου ισχύουν για τρία (3) έτη, ακόµη και αν έχουν συµφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, και µπορεί να λυθούν µε νεότερη συµφωνία που αποδεικνύεται µε έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα έννοµα αποτελέσµατά της επέρχονται τρεις (3) µήνες από την κοινοποίησή της.

2.α.- Οι µισθώσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του π.δ. 34/1995 και έχουν συναφθεί, παραταθεί ή ανανεωθεί, ρητώς ή σιωπηρώς, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, συµπεριλαµβανοµένων και των µισθώσεων των οποίων έχει λήξει η δωδεκαετής διάρκεια και δεν έχουν παρέλθει εννέα (9) µήνες από τη λήξη της, διέπονται από τις διατάξεις αυτού, όπως τροποποιείται κατά το παρόν άρθρο.

β.- Η παρ. 1 του άρθρου 16 του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο εκµισθωτής µπορεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου της µίσθωσης, και σε κάθε περίπτωση όχι προτου περάσουν δεκαοκτώ (18) µήνες ([ή ως προς τις µισθώσεις του άρθρου 2 του παρόντος εννέα (9) µήνες] από την έναρξη της µίσθωσης, να καταγγείλει τη µίσθωση για την άσκηση στο µίσθιο των δραστηριοτήτων του άρθρου 1 περιπτώσεις α΄ εως γ΄ ή, ως προς τις µισθώσεις του άρθρου 2, των δραστηριοτήτων κατά το άρθρο αυτό από τον ίδιο, τον κύριο, τα τέκνα ή σύζυγό τους (ιδιόχρηση).»

γ.- Η παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο εκµισθωτής µπορεί να καταγγείλει τη µίσθωση για ανοικοδόµηση του µισθίου από αυτόν ή τον κύριο του
µισθίου: α) Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, εκτός αν ο χρόνος αυτός υπερβαίνει την εξαετία, οπότε η καταγγελία της µίσθωσης µπορεί να γίνει µετά την πάροδο έξι (6) ετών από την έναρξη της µίσθωσης. β) Μετά την πάροδο δεκαοκτώ (18) µηνών από την έναρξη της µίσθωσης σε περίπτωση που ο συµβατικός χρόνος της µίσθωσης είναι µικρότερος από δεκαοκτώ (18) µήνες ή η µίσθωση έχει αόριστη διάρκεια. γ) Μετά την πάροδο εννέα (9) µηνών από την έναρξη της µίσθωσης, στις περιπτώσεις του άρθρου 2 του παρόντος, αν ο συµβατικός χρόνος της µίσθωσης είναι µικρότερος από εννέα (9) µήνες ή η µίσθωση έχει αόριστη διάρκεια.»

δ.- Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 29 του π.δ. 34/1995 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Στην καταγγελία της µίσθωσης για το λόγο των άρθρων 16 έως 17, ο εκµισθωτής οφείλει στο µισθωτή ως αποζηµίωση το κατά το χρόνο της καταγγελίας καταβαλλόµενο µίσθωµα οκτώ (8) µηνών και στην καταγγελία της µίσθωσης για το λόγο του άρθρου 23 παράγραφος 1 το κατά το χρόνο της καταγγελίας µίσθωµα έξι (6) µηνών.       2. Με αίτηση του µισθωτή το δικαστήριο µπορεί να αυξήσει το ποσό της αποζηµίωσης, στην καταγγελία για ιδιόχρηση µέχρι δεκαπέντε (15) µηνιαία µισθώµατα και στην καταγγελία για ανοικοδόµηση µέχρι εννέα (9) µηνιαία µισθώµατα. Η προηγούµενη αύξηση γίνεται, αφού το δικαστήριο εκτιµήσει τις ειδικές συνθήκες και ιδίως τις δαπάνες για τη µεταστέγαση του µισθωτή, το χρόνο που λειτουργεί η επιχείρηση στο µίσθιο, τις τυχόν οφειλόµενες από το µισθωτή αποζηµιώσεις στο προσωπικό του από την καταγγελία της εργασιακής σχέσης, καθώς και τον υπολειπόµενο χρόνο που αυτός είχε το δικαίωµα να παραµείνει στο µίσθιο.»

ε.- Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 30 του π.δ. 34/1995 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Η αποζηµίωση κατά την πρώτη παράγραφο του προηγούµενου άρθρου στην καταγγελία για ιδιόχρηση είναι ίση µε δεκαπέντε (15) µηνιαία µισθώµατα, αν ασκηθεί στο µίσθιο µέσα σε ένα (1) έτος από την απόδοσή του, επιχείρηση όµοια µε την ασκούµενη από τον µισθωτή, εκτός αν το µίσθιο από την κατασκευή είναι προορισµένο για την ίδια χρήση. 2. Το δικαστήριο µπορεί να αυξήσει το ποσό της αποζηµίωσης µέχρι είκοσι (20) µηνιαία µισθώµατα µε τις προϋποθέσεις της δεύτερης παραγράφου του προηγούµενου άρθρου.»

3.- Τα άρθρα 60 και 61 του π.δ. 34/1995 καταργούνται. Ειδικά σε περίπτωση καταγγελίας από τον εκµισθωτή µέχρι 31.8.2014 µίσθωσης η οποία πρόκειται να λήξει µέχρι 31.8.2014 λόγω συµπλήρωσης της δωδεκαετούς διάρκειας σύµφωνα µε το άρθρο 5 του π.δ. 34/1995 ή µίσθωσης που έληξε ήδη για τον ίδιο λόγο αλλά δεν έχουν παρέλθει µέχρι τις 31.8.2014 εννέα (9) µήνες από τη λήξη της ή µίσθωσης που τελεί υπό τετραετή παράταση σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ του άρθρου 61 του π.δ. 34/1995, ο εκµισθωτής οφείλει στον µισθωτή ως αποζηµίωση ποσό ίσο µε το καταβαλλόµενο κατά το χρόνο λήξης της µίσθωσης έξι (6) µηνών.

ΙΙ.- ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του N. 4242/2014 (ΦΕΚ Α/50/28-2-2014) «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις»:

1.- Κατάδικοι που κατά τη δημοσίευση του παρόντος  εκτίουν ποινές πρόσκαιρης κάθειρξης έως δέκα (10) ετών και πάσχουν από ημιπληγία ή παραπληγία, σκλήρυνση κατά πλάκας ή έχουν υποβληθεί σε επέμβαση μεταμόσχευσης καρδιάς, ήπατος, νεφρού ή μυελού ή είναι φορείς του συνδρόμου επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας ή πάσχουν από κακοήθη νεοπλάσματα, καθώς και οι κρατούμενες μητέρες που κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν μαζί τους τα ανήλικα τέκνα τους, απολύονται υπό τον όρο της ανάκλησης, εφόσον έχουν εκτίσει με οποιονδήποτε τρόπο τα δύο πέμπτα της ποινής τους και χωρίς να συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 105 και 106 του Ποινικού Κώδικα. Την απόλυσή τους διατάσσει ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής. Τα ως άνω νοσήματα πρέπει να προκύπτουν από ιατρικά πιστοποιητικά δημόσιου θεραπευτικού ιδρύματος που τηρούνται στο φάκελο του κατάδικου και έχουν εκδοθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

2.- Εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου όσοι έχουν καταδικαστεί για κακουργήματα: α) του ν. 1608/1950, β) του ν. 3691/2008 και γ) των άρθρων 187, 187Α, 299, 322, 323Α, 324, 336, 339 παρ. 1α, 342, 348Α, 349, 351, 351Α, 380 παράγραφοι 1β και 2 και 385 παρ. 1 περίπτωση α΄ του Ποινικού Κώδικα.

3.- Οι διευθυντές των καταστημάτων κράτησης υποβάλλουν, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στον εισαγγελέα του τόπου έκτισης της ποινής, τους φακέλους των καταδίκων, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

4.- Απολύσεις που γίνονται κατά τις διατάξεις του παρόντος ανακοινώνονται από τους διευθυντές των

καταστημάτων κράτησης τόσο στις αρμόδιες υπηρεσίες Ποινικού Μητρώου και καταχωρίζονται στα οικεία δελτία των απολυθέντων, όσο και στη Διεύθυνση Αλλοδαπών του Κλάδου Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

5.- Στην παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 2776/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Αν λόγοι που συνδέονται με την ασφάλεια της Χώρας ή τη δημόσια τάξη ή την τάξη και την ασφάλεια στα καταστήματα κράτησης απαιτούν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για τη φύλαξη κρατουμένου που μετάγεται για δικονομικούς λόγους, η φύλαξη και παραμονή αυτού, αντί του καταστήματος κράτησης, μπορεί να γίνεται με αιτιολογημένη διάταξη του οικείου Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή της Γενικής Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε κατάλληλο χώρο αστυνομικού καταστήματος, χωρίς περιορισμό των δικαιωμάτων επισκέψεων και επικοινωνίας.»

6.- Η ρύθμιση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 2776/1999 εφαρμόζεται και σε κρατουμένους που ήδη, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, έχουν μεταχθεί σε άλλα καταστήματα κράτησης για δικονομικούς λόγους.

Τρίκαλα 1 Μαρτίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                H ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(Δημήτριος Κοντογιάννης)                        (Χαρίκλεια Μπλαντή)

 

 

Εκτύπωση
PDF

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σχετικά με τους διορισμούς των Δικαστικών Αντιπροσώπων στις επικείμενες Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 18ης Μαϊου 2014 και στις Ευρωεκλογές της 25ης Μαϊου 2014, επισημαίνονται τα εξής :

1.- Οι διορισμοί των δικαστικών αντιπροσώπων θα γίνουν από τον Άρειο Πάγο (Τμήμα Α1), με κλήρωση.

2.- Επειδή ο Δικηγορικός Σύλλογος θα πρέπει να αποστείλει στον Αρειο Πάγο του ονομαστικούς καταλόγους των μελών που κατά το νόμο διορίζονται Αντιπρόσωποι Δικαστικής Αρχής σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει μέχρι την 28η Μαρτίου 2014 να καταθέσετε στο Δικηγορικό Σύλλογο αίτηση προτίμησης ή εξαίρεσης.

3.- Ο Άρειος Πάγος δεν θα παραλαμβάνει μεμονωμένες αιτήσεις προτίμησης ή εξαίρεσης.

4.- Κάθε υποψήφιος Δικαστικός Αντιπρόσωπος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία μόνο αίτηση. Υποβολή περισσοτέρων αιτήσεων με ίδιο ή διαφορετικό περιεχόμενο ενέχει τον κίνδυνο αυτόματου αποκλεισμού του από οποιοδήποτε διορισμό.

5.- Εντυπα αιτήσεως προτίμησης και εξαίρεσης υπάρχουν στο Δικηγορικό Σύλλογο.

Τρίκαλα 18 Μαρτίου 2014.

Ο Πρόεδρος

 

Δημήτριος Κοντογιάννης

Εκτύπωση
PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ

 ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 Τρίκαλα 25 Φεβρουαρίου 2014

 

          Ο Δικηγορικός Σύλλογος Τρικάλων καλεί όσους από τους ασκούμενους δικηγόρους πραγματοποίησαν άσκηση στα Δικαστήρια των Τρικάλων κατά το εξάμηνο από 16 Σεπτεμβρίου 2013 έως 15 Μαρτίου 2014 (βλ. σχετ. υπ’ αριθμ. 18617οικ./28-2-2013 έγγραφο της Αν. Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) και επιθυμούν να παραταθεί η άσκησή τους σε αυτά για ένα ακόμη εξάμηνο χωρίς διακοπή,

Να υποβάλουν την αίτησή τους, από 4 Μαρτίου 2014 έως και 11 Μαρτίου 2014 στο Δικηγορικό Σύλλογο Τρικάλων (Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων – 1ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 – 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ασκούμενοι δικηγόροι, εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο Τρικάλων μετά τη 15η Μαρτίου 2013 (η ημερομηνία εγγραφής στο Βιβλίο Ασκουμένων αναγράφεται στην ταυτότητα ασκουμένου), ήτοι να μη συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής τους στα Δικαστήρια (βλ. σχετ. υπ’ αρίθμ. 82092οικ./31-10-2012 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων).

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης (διατίθεται έντυπη, από το Δικηγορικό Σύλλογο Τρικάλων), οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν :

α) τα πλήρη στοιχεία τους, όπως καθορίζονται στο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986.

β) αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων.

γ) ότι δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους πριν από τη 15η Σεπτεμβρίου 2014.

δ) ότι δεν έχουν επιλεγεί για άσκηση στα Δικαστήρια σε οποιοδήποτε προγενέστερο εξάμηνο πλην αυτού κατά το οποίο ήδη ασκούνται στα Δικαστήρια (από 16-9-2013 έως 15-3-2014).

ε) ότι επιθυμούν την παράταση της άσκησης τους για ένα ακόμη εξάμηνο στο Δικαστήριο ενώπιον του οποίου ασκούνται, και

στ) ότι αποδέχονται τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν και δεν συντρέχει έκτακτος λόγος που να δικαιολογεί την αποποίησή της.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ασκούμενοι οι οποίοι εγκατέλειψαν τη θέση τους μετά την έναρξη της άσκησης στα Δικαστήρια για οποιοδήποτε λόγο αποκλείονται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία.

- Οι αιτήσεις και η ακρίβεια των επιμέρους στοιχείων των αιτούντων θα ελεγχθούν πλήρως από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων.

Υπενθυμίζεται ότι οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που απασχολούνται στα Δικαστήρια των Τρικάλων ορίζονται σε τρείς (3) ανά εξάμηνο.

Οι συμμετοχές των ενδιαφερομένων που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις θα γίνουν όλες δεκτές, εφόσον δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των θέσεων που δεν καλύφθηκαν κατά το τρέχον εξάμηνο (από 16-1-2014 έως 15-7-2014) ενώ στην περίπτωση που υπερβαίνουν τον παραπάνω αριθμό των κενών θέσεων, η επιλογή θα γίνει με κλήρωση.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια της άσκησης στα Δικαστήρια, οι ασκούμενοι δικηγόροι παύουν να ασκούνται ενώπιον Δικηγόρου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ενώ, μετά το πέρας της άσκησης στα Δικαστήρια, υποχρεούνται να συνεχίσουν την άσκησή τους, εφόσον απομένει επιπλέον χρόνος, ομοίως ενώπιον Δικηγόρου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και να ενημερώσουν τον Δικηγορικό Σύλλογο Τρικάλων με την κατάθεση των σχετικών βεβαιώσεων. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ διακοπής της άσκησης στο Δικαστήριο και (επαν)έναρξης άσκησης σε Δικηγόρο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15) ημέρες.

Ως εκ τούτου, οι ασκούμενοι που θα παρατείνουν την άσκησή τους στα Δικαστήρια από 16 Μαρτίου 2014 υποχρεούνται να καταθέσουν, στις 19 Μαρτίου 2014, στο Δικηγορικό  Σύλλογο Τρικάλων τα εξής δικαιολογητικά:

1.- Αίτηση (διατίθεται έντυπα, από το Δικηγορικό Σύλλογο Τρικάλων.

2.- Βεβαίωση άσκησης (έκθεση εμφάνισης) από το Δικαστήριο στο οποίο πραγματοποιούν την άσκησή τους.

Αν οι ασκούμενοι παραλείψουν να εκπληρώσουν την κατά τα ανωτέρω υποχρέωσή τους, χάνουν αυτομάτως τη θέση τους στο αντίστοιχο Δικαστήριο και δεν έχουν καμία αξίωση για οτιδήποτε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δημήτριος Κοντογιάννης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 του Ν. 4194/2013 – Κώδικας Δικηγόρων (Φ.Ε.Κ. Α’ 208) σχετικά με την άσκηση των ασκουμένων δικηγόρων στα Δικαστήρια, η αρμοδιότητα των Δικηγορικών Συλλόγων εξαντλείται στη διατύπωση γνώμης προς τα όργανα διοίκησης των Δικαστηρίων.

Διευκρινίζεται ότι την ευθύνη της πληρωμής των ασκουμένων δικηγόρων στα Δικαστήρια την έχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΝΕΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κλπ)

( 23 Μάρτιος 2023, 12.41 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
...
( 22 Μάρτιος 2023, 12.44 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
...
( 21 Μάρτιος 2023, 12.56 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνεδρίασε εκτάκτως στις 18.3.2023, μέσω τηλεδιάσκεψης, με αφορμή την από 16.3.2023 ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων «περί αντισυνταγματικότητας αποφάσεων Δικηγορικών Συλλόγων» , εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: Θα αναμέναμε μία διαφορετική προσέγγιση από την ΕνΔΕ, πέραν της
...
( 15 Μάρτιος 2023, 14.13 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποχή μελών Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων  στις 16-3-2023 και διοργάνωση σιωπηρής διαμαρτυρίας έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων.   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων, συνελθόν εκτάκτως μετά από πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω κωλύματος του Προέδρου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την αποχή των μελών του
...
( 14 Μάρτιος 2023, 10.15 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 15ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2023   Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων της 15ης Μαρτίου 2023, θα εκφωνηθούν και θα εκδικασθούν από (αρ. πιν. 1 έως και 16 ) την Πρόεδρο Πρωτοδικών Τρικάλων, κ. Μαρία Ζάχου και (αρ. πιν. 17 έως 26) την Πρόεδρο Πρωτοδικών Τρικάλων, κ. Ειρήνη Καραγιαννάκη, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15102- ΦΕΚ τεύχος Β1429/10-03-2023 Απόφαση των
...
( 14 Μάρτιος 2023, 08.50 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ
...
( 13 Μάρτιος 2023, 08.48 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ
...
( 09 Μάρτιος 2023, 13.19 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ
...
( 09 Μάρτιος 2023, 09.21 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Προκήρυξη βραβείων επιστημονικών μελετών Εργαστηρίου Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα   ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ  ΚΑΙ ΕΔΩ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ
...
( 08 Μάρτιος 2023, 08.37 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ
...
( 07 Μάρτιος 2023, 12.04 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Το Δ.Σ. του ΔΣΤ, σε έκτακτη συνεδρίασή του σήμερα Τρίτη 7-3-2023, αποφάσισε την αποχή των μελών του αύριο, Τετάρτη 8-3-2023 από τα δικηγορικά μας καθήκοντα, ως ελάχιστο φόρο τιμής και σεβασμού στα αδικοχαμένα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος της 28ης-2-2023 στα
...
( 07 Μάρτιος 2023, 11.53 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 5.3.2023, μέσω τηλεδιάσκεψης , με αφορμή το πρόσφατο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: 1. Η Ολομέλεια εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται στους τραυματίες ταχεία αποκατάσταση της υγείας τους. Στεκόμαστε συγκλονισμένοι μπροστά σε
...
( 07 Μάρτιος 2023, 09.41 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 8ης  ΜΑΡΤΙΟΥ 2023   Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων της 8ης Μαρτίου 2023, θα εκφωνηθούν και θα εκδικασθούν όλες από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Τρικάλων, κ. Μαρία Ζάχου, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13498/2023 ΦΕΚ τεύχος 1192/Β/03-03-2023 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εθνικής Άμυνας –Παιδείας και Θρησκευμάτων-
...
( 06 Μάρτιος 2023, 09.22 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ
...
( 03 Μάρτιος 2023, 19.16 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ψήφιση του άρθρου 69 του Ν. 5016/2023 (Α’ 21/4-2-2023) για την καταβολή του 80% των ποσών αμοιβής των ειδικών γραμματίων Νομικής Βοήθειας που εκκρεμούν για τα έτη 2019, 2020, 2021 και 2022 κατά παρέκκλιση των διαδικασιών που προβλέπονται για την εκκαθάριση και πληρωμή των σχετικών αποζημιώσεων, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και ο Δικηγορικός
...
( 28 Φεβρουάριος 2023, 09.09 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 1ης  ΜΑΡΤΙΟΥ 2023   Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων της 1ης Μαρτίου 2023, θα εκφωνηθούν και θα εκδικασθούν όλες από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Τρικάλων, κ. Ειρήνη Καραγιαννάκη, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 11991/2023 ΦΕΚ τεύχος 1076/Β/24-02-2023 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών–Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εθνικής Άμυνας –Παιδείας και
...
( 23 Φεβρουάριος 2023, 10.52 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ
...
( 22 Φεβρουάριος 2023, 09.39 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4967/2022
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4967/2022 Εισηγητής: Τσιαφούτης Βίκτωρας    Επικοινωνήστε με εκπρόσωπο: Τ: 2310 545618, 2310 532134 | E:nbthess@nb.org   Πληροφορίες     Ημερομηνία Διεξαγωγής  Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023 (17:00 - 21:00) Διάρκεια Τέσσερις (4) Ώρες Εκπαίδευσης  Τόπος Διεξαγωγής  Εγκαταστάσεις Νομικής Βιβλιοθήκης  Κόστος
...
( 20 Φεβρουάριος 2023, 11.13 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην κτηματολογική διαμεσολάβηση διοργάνωσης του ΙνστιτούτουΚατάρτισης Διαμεσολαβητών Τρίπολης «ΛΥΣΗ»24-25-26.02.2023(on line διεξαγωγή) ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΔΩ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ
...

Τα cookies βοηθούν ανώνυμα στην εύρυθμη λειτουργία της σελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στη χρήση τους από εμάς.