Εκτύπωση
PDF

Σημαντική Ανακοίνωση - Νέα προθεσμία επαναπροσδιορισμού υποθέσεων υπερχρεωμένων

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σημαντική Ανακοίνωση - Νέα προθεσμία επαναπροσδιορισμού υποθέσεων υπερχρεωμένων - Παράταση έκτακτων δικονομικών ρυθμίσεων για τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια

 

Στο κατατεθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας "Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις” περιέχονται σημαντικές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης (άρθρα 85 επ.):

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι εξής ρυθμίσεις:

1. Νέα προθεσμία επαναπροσδιορισμού υποθέσεων υπερχρεωμένων

Οι αιτήσεις επαναπροσδιορισμού υποθέσεων υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων του άρθρου 4Β του ν. 3869/2010 που δεν υποβλήθηκαν εντός των προθεσμιών του άρθρου 4Δ αυτού, δύνανται κατ' εξαίρεση να υποβληθούν από την 1η.7.2021 έως και τις 15.7.2021.

2. Αναστολή προθεσμιών υπερχρεωμένων από 1η Αυγούστου – 31η Αυγούστου

Το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν υπολογίζεται για τις προθεσμίες των άρθρων 4Η, 4ΙΑ, 4ΙΣΤ και4ΙΖτου ν. 3869/2010.

3. Παράταση έκτακτων δικονομικών ρυθμίσεων για τα πολιτικά δικαστήρια έως 15.9.2021

Παρατείνονται οι έκτακτες δικονομικές ρυθμίσεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων, για το διάστημα από την 1η.7.2021 έως τις 15.9.2021, μεταξύ των οποίων προβλέπονται τα εξής:

• Οι ματαιωθείσες υποθέσεις επαναπροσδιορίζονται οίκοθεν στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο και ατελώς για τους διαδίκους.

• Προβλέπεται χρονικός διαχωρισμός των υποθέσεων στο πινάκιο.

• Είναι δυνατή η λήψη ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρου.

• Προσωρινές διαταγές οι οποίες χορηγήθηκαν μέχρι τη ματαιωθείσα λόγω της αναστολής των δικών

συζήτηση της σχετικής αίτησης ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο διεξαγωγής της συζήτησης αυτής, λογίζονται αυτοδικαίως παραταθείσες μέχρι τη νέα δικάσιμο, που θα ορισθεί.

• Εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσεων μάρτυρα, μπορούν να το δηλώσουν στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, προκειμένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή εκθέματος.

• Παρέχεται η δυνατότητα αναβολής ατελώς, ήτοι χωρίς καταβολή μεγαροσήμου και τέλους αναβολής και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. [Προσοχή: η ως άνω ρύθμιση ισχύει έως 31.7.2021]. Η αναβολή μπορεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροατήριο, εφόσον μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας διατυπώσουν σχετικό αίτημα σε κοινή δήλωσή τους, η οποία υποβάλλεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Περαιτέρω, καθορίζεται, κατ’ εξαίρεση, ειδική, έγγραφη διαδικασία για τη συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2021 έως και 15.9.2021, το οποίο μπορεί να παραταθεί, με κ.υ.α., μέχρι 31.12.2021

4. Παράταση έκτακτων δικονομικών ρυθμίσεων για τα ποινικά δικαστήρια έως 15.9.2021

Παρατείνονται οι έκτακτες δικονομικές ρυθμίσεις για την επαναλειτουργία των ποινικών δικαστηρίων, για το διάστημα από την 1η.7.2021 έως τις 15.9.2021, μεταξύ των οποίων προβλέπονται τα εξής:

• Στις ποινικοδικονομικές δίκες (αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 ΚΠΔ, ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και οι αιτήσεις που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του Ποινικού Κώδικα και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ) οι αιτήσεις δύνανται, μαζί με τα συνοδευτικά αυτών αποδεικτικά έγγραφα, να υποβάλλονται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

• Είναι δυνατή η λήψη αντιγράφου της εισαγγελικής πρότασης (κατά την παρ. 3 του άρθρου 138, την παρ. 2 του άρθρου 308 και την παρ. 2 του άρθρου 309 του ΚΠΔ) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το διάστημα από 1.4.2021 έως 30.6.2021.

5. Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων στο Συμβούλιο της Επικράτειας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια

Οι δηλώσεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), της παρ. 2 του άρθρου 133 του ν. 2717/1999 και του άρθρου 231 του ν. 4700/2020 (Α' 127) μπορούν να συντάσσονται και ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού το αργότερο έως τις 14:00 της παραμονής της δικασίμου, αντικαθιστούν την κατάθεση έντυπης δήλωσης στη γραμματεία και έχουν την ίδια νομική ισχύ με αυτήν. Το νομοσχέδιο συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής στις 23.6.2021

Επισυνάπτονται οι επίμαχες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ολόκληρο το ν/σ είναι διαθέσιμο

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebd...

Συνημμένα

 diataxeis_yp._dik._18.6.21.pdf

 

Εκτύπωση
PDF

ΕΣΠΑ - Επιχορήγηση αυτοαπασχολουμένων δικηγόρων

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας ότι προκειμένου να βοηθηθούν κατά την υποβολή αίτησης ένταξης στη Δράση «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» του Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 – 2020 χρηματοδοτούμενη από το Υπουργείο Ανάπτυξης, τροποιήθηκε ο πρακτικός ενημερωτικός οδηγός σύμφωνα και με την από 16/06/2021 ΥΑ του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων από τη συντάκτριά του συνάδελφο κα Αικατερίνη Αποστολίδου, ενώ δημιουργήθηκε αρχείο με πρακτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης διαθέσιμο στους συναδέλφους.

Παράλληλα συνεχίζεται υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου κ. Ευσταθίου Αναλυτή, η λειτουργία του help desk στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους είτε μέσω portal.olomeleia.gr στην επιλογή:

Επικοινωνία

μηνύματα

Επιδότηση ΕΣΠΑ σε δικηγόρους,

είτε στο e-mail

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ή να επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή από 11:00 έως 14:00 στο 6941603706 και από 14:00-17:00 στο 6944981711, από Δευτέρα 7-6-2021.

Συνημμένα παρατίθεται ο τροποποιημένος Πρακτικός Οδηγός και τα 3 Παραρτήματα της Πρόσκλησης (ΙΙΙ, ΙV, VΙΙ) σε μορφή word καθώς επίσης και οι πρακτικές οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης.

Εκτύπωση
PDF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 23-6-2021

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Από τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν κατά την δικάσιμο 23-6-2021 του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας, θα συζητηθούν μόνο οι υπ΄ αριθμ. 1 έως και 6 του εκθέματος.

 

 

Όλες οι λοιπές υποθέσεις αποσύρονται απο την δικάσιμο, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ΄  38197/21 ΚΥΑ, θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο για την οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι θα λάβουν νέες κλήσεις.

Εκτύπωση
PDF

Ανακοίνωση για εκδίκαση υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων Μονομελούς της δικασίμου 23-6-2021

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Από τις υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων της δικασίμου 23ης.06.2021 θα εκφωνηθούν και θα εκδικασθούν από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Τρικάλων,  κ. ΦΑΝΗ ΒΑΚΡΑΤΣΑ, όσες επιτρέπονται σύμφωνα με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197/18.06.2021 ΚΥΑ - ΦΕΚ 2660/Β΄/18.06.2021 για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00΄ έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00΄» όπως διευκρινίστηκε και με την με αριθμό 103/2021 πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Τρικάλων. Θα εκδικασθούν στο ακροατήριο Ανηλίκων (048) στο ισόγειο στις 10.π.μ. οι υποθέσεις με αριθμούς εκθέματος 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 και 22. Στις υποθέσεις στις οποίες δεν επιτρέπεται η εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων.  

ΤΡΙΚΑΛΑ 22.06.2021

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

 

ΦΑΝΗ ΒΑΚΡΑΤΣΑ

Εκτύπωση
PDF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 17-6-2021

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οι  υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν κατά την δικάσιμο της 17-06-2021 ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 36587/10.06.2021 Κ.Υ.Α. επισυνάπτονται στο αντίστοιχο αρχείο.
Όλες οι υπόλοιπες υποθέσεις (οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στο έκθεμα) θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο για την οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι θα λάβουν νέες κλήσεις.
Παρακαλούνται οι πολίτες και σε εφαρμογή των μέτρων για αποφυγή συνωστισμού  πολλών ατόμων σε κλειστούς χώρους να μην προσέρχονται στο δικαστικό μέγαρο.

--
Mε εκτίμηση,
Γραφείο Μονομελούς - Τριμελούς Κακουργημάτων Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας
Τηλ : 2410253684
Fax : 2410253684

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΝΕΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κλπ)

( 23 Ιούνιος 2021, 17.28 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Σημαντική Ανακοίνωση - Νέα προθεσμία επαναπροσδιορισμού υποθέσεων υπερχρεωμένων - Παράταση έκτακτων δικονομικών ρυθμίσεων για τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια   Στο κατατεθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας "Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 Σύμβασης
...
( 23 Ιούνιος 2021, 10.11 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας ότι προκειμένου να βοηθηθούν κατά την υποβολή αίτησης ένταξης στη Δράση «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» του Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 – 2020 χρηματοδοτούμενη από το Υπουργείο Ανάπτυξης, τροποιήθηκε ο πρακτικός ενημερωτικός οδηγός σύμφωνα και με την από 16/06/2021 ΥΑ του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων από τη συντάκτριά του συνάδελφο κα
...
( 22 Ιούνιος 2021, 14.05 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ Από τις υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων της δικασίμου 23ης.06.2021 θα εκφωνηθούν και θα εκδικασθούν από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Τρικάλων,  κ. ΦΑΝΗ ΒΑΚΡΑΤΣΑ, όσες επιτρέπονται σύμφωνα με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197/18.06.2021 ΚΥΑ - ΦΕΚ 2660/Β΄/18.06.2021 για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00΄ έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00΄» όπως
...
( 20 Ιούνιος 2021, 18.40 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Από τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν κατά την δικάσιμο 23-6-2021 του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας, θα συζητηθούν μόνο οι υπ΄ αριθμ. 1 έως και 6 του εκθέματος.     Όλες οι λοιπές υποθέσεις αποσύρονται απο την δικάσιμο, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ΄  38197/21 ΚΥΑ, θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο για την οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι θα λάβουν νέες
...
( 15 Ιούνιος 2021, 15.23 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Οι  υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν κατά την δικάσιμο της 17-06-2021 ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 36587/10.06.2021 Κ.Υ.Α. επισυνάπτονται στο αντίστοιχο αρχείο.Όλες οι υπόλοιπες υποθέσεις (οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στο έκθεμα) θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο για την οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι θα λάβουν νέες
...
( 14 Ιούνιος 2021, 07.47 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Οι  υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν κατά την δικάσιμο της 14-06-2021 ενώπιον του Μονομελούς και του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 36587/10.06.2021 Κ.Υ.Α. επισυνάπτονται στα αντίστοιχα αρχεία. Όλες οι υπόλοιπες υποθέσεις (οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στα εκθέματα) θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο για την οποία όλοι οι
...
( 13 Ιούνιος 2021, 20.38 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Η Ολομέλεια,  για την προστασία της πρώτης κατοικίας μετά την εφαρμογή τουνέου πτωχευτικού κώδικα , η εφαρμογή του οποίου θα οδηγήσει σε ορυμαγδόαναγκαστικών εκτελέσεων και πλειστηριασμών σε βάρος ευάλωτων  κοινωνικώνομάδων, αποφάσισε και μέχρι 31.7.2021 την αποχή όλων των δικηγόρων από τηνεκτελεστική διαδικασία σε βάρος της πρώτης κατοικίας και ειδικότερα«Α) Την αποχή από τη λήψη
...
( 13 Ιούνιος 2021, 20.36 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Συντονιστική Επιτροπή: Υλοποίηση της απόφασης της Ολομέλειας για την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων υποψηφίων Δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2021 Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 11.6.2021, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: 1. Η Συντονιστική Επιτροπή, σε εκτέλεση της από 9.6.2021
...
( 11 Ιούνιος 2021, 12.02 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Οι  υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν κατά την δικάσιμο της 14-06-2021 ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας και Τριμελούς Εφετείου Κακ/των Λάρισας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 36587/10.6.2021 Κ.Υ.Α. επισυνάπτονται στα αντίστοιχα αρχεία. Όλες οι υπόλοιπες υποθέσεις (οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στα εκθέματα) θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο για την
...
( 11 Ιούνιος 2021, 07.58 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Δείτε εδώ την επιστολή του Προέδρου του  ΝΣΚ Διευκρινήσεις του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το θέμα της εξέτασης ως μαρτύρων των υπαλλήλων του δημοσίου   Σε απάντηση της από 4.6.2021 επιστολής του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Δημήτρη Βερβεσού,  ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Ιωάννης – Κωνσταντίνος
...
( 10 Ιούνιος 2021, 20.09 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνεδρίασε στις 9.6.2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση : 1. ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ Η Ολομέλεια, από την πρώτη στιγμή, εξέφρασε την έντονη διαφωνία της στις ρυθμίσεις του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα, διότι δεν εξασφαλίζουν την λυσιτελή προστασία των
...
( 08 Ιούνιος 2021, 15.17 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ Από τις υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων της δικασίμου 9ης.06.2021 θα εκφωνηθούν και θα εκδικασθούν από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Τρικάλων,  κ. ΦΑΝΗ ΒΑΚΡΑΤΣΑ, όσες επιτρέπονται σύμφωνα με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 35169/05.6.2021 ΚΥΑ ΦΕΚ Β2366/5.6.2021 για το διάστημα από την  ΔΕΥΤΕΡΑ   7 Ιουνίου  2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» όπως διευκρινίστηκε
...
( 08 Ιούνιος 2021, 10.40 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Διαδικτυακή εκδήλωση: Η βία κατά γυναικών και παιδιών στην Ελλάδα (8/6/2021)
Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου - Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, το Παρατηρητήριο Συνταγματικών Εξελίξεων www.syntagmawatch.gr και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνδιοργανώνουν διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Η βία κατά γυναικών και παιδιών στην Ελλάδα» την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 και ώρα 18:00-19:30. Ομιλητές: Μαρία Δουκάκου, Κλινική Ψυχολόγος,
...
( 08 Ιούνιος 2021, 06.02 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Επίκαιρα Σεμινάρια της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (8/6 - 24/6)
Επίκαιρα Σεμινάρια (8/6 - 24/6) Ανταγωνισμός & Ενέργεια | Προσημείωση Υποθήκης | Κατάσχεση εις χείρας Τρίτου Για περισσότερες πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής, επικοινωνήστε μαζί μας:T: 2310 532134, 2310 545618 ~ E: nbthess@nb.org Δηλώστε άμεσα την συμμετοχή σας μέσω
...
( 06 Ιούνιος 2021, 20.11 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Επιστολή της εταιρίας
Σε συνέχεια της απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας να προτείνει στα ΔΣ την κήρυξη δεκαπενθήμερης αποχής από την έκδοση διαταγών πληρωμής της εταιρίας διαχείρισης δανείων και πιστώσεων “doValue Greece”, από 15.6 και εξής  και να υποβάλει σχετική αναφορά στην Τράπεζα της Ελλάδος και στους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η ως άνω εταιρία απέστειλε
...
( 06 Ιούνιος 2021, 20.09 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021, υπό την προεδρία του Προέδρου Δημήτρη Βερβεσού, με τηλεδιάσκεψη, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: 1. Αποχή από την έκδοση διαταγών πληρωμής της «doValue Greece» Η Συντονιστική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψιν την καταγγελία 87 συναδέλφων, δια της οποίας αιτιώνται ότι,
...
( 06 Ιούνιος 2021, 16.10 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Απο τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν κατά την δικάσιμο 7-6-2021 του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας, θα συζητηθούν μόνο οι υπ΄ αριθμ. 1 έως και 11 του εκθέματος.Όλες οι λοιπές υποθέσεις αποσύρονται απο την δικάσιμο, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ΄  35169 /21 ΚΥΑ, θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο για την οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι θα λάβουν νέες κλήσεις.Παρακαλούνται οι πολίτες και σε
...
( 04 Ιούνιος 2021, 21.05 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Διαδικτυακή εκδήλωση: Ποιο είναι το νόημα της διδασκαλίας του Συνταγματικού Δικαίου στην εποχή μας;
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ Εμφάνιση στον browser     03/06/2021 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ   Mε αφορμή τη νέα έκδοση του βιβλίουτου Ευάγγελου Βενιζέλου, Μαθήματα Συνταγματικού
...
( 04 Ιούνιος 2021, 20.59 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Νέο Σεμινάριο για τη Μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου (Ν 4800/2021)
  Νέο Σεμινάριο για τις Μεταρρυθμίσεις στο Οικογενειακό Δίκαιο Για πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής, επικοινωνήστε μαζί μας:T: 2310 532134, 2310 545618 | E: nbthess@nb.orgContact Person: Έλενα Χαλκιά     Δηλώστε Συμμετοχή μέσω
...

Τα cookies βοηθούν ανώνυμα στην εύρυθμη λειτουργία της σελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στη χρήση τους από εμάς.