Εκτύπωση

Πρόσκληση σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων καλεί τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21-11-2018 και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα του ακροατηρίου του Πταισματοδικείου Τρικάλων.

Μπορείτε να δείτε τη σχετική πρόσκληση εδώ

Εκτύπωση

Χορηγούμενες Ενισχύσεις Λ.Ε.Δ.Ε. Για Το Χρονικό Διάστημα Από 1-10-2018 έως 31-10-2018

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

                                    

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αχαρνών 29-10439 Αθήνα

Τηλ.: 210-8822076 / Φαξ: 210-8822914 / Εmail: info@lede.gr                                                                                   

                                                           

Αθήνα 19 Νοεμβρίου 2018

Αριθ. Πρωτ. 3187

Πληροφορίες: Δημ. Αντωνοπούλου

                                   Ηλ. Μιχόπουλος

 

 

Προς

-τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.

-τον Πρόεδρο της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος

-την Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας

-όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/10/2018-31/10/2018, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 164.130,00 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

 

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας

44.530,00 ευρώ

σε 37 μέλη

Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού και εξωσωματικής γονιμοποίησης

13.200,00 ευρώ

σε 13 μέλη

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης

74.000,00 ευρώ

σε 7 μέλη

Εφάπαξ  ενίσχυση λόγω Μ.Ο.Α.

0,00 ευρώ

σε 0 μέλη

Εφάπαξ  ενίσχυση λόγω θανάτου

32.400,00 ευρώ

σε 3 μέλη

 

 

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

                                                           

     Η Διευθύντρια

                                                              

 ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ

Εκτύπωση

Εξετάσεις Υποψηφίων Δικηγόρων Β' Εξεταστικής Περιόδου 2018

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αθήνα, 2.11.2018   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                      Αριθμ.πρωτ: 74098 οικ.  

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ                                                                 

ΓΕΝΙΚΗ   Δ/ΝΣΗ:   Α                                                     

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ       :   Δ1                                                 

ΤΜΗΜΑ              :   Α4                                                       

Ταχ. Δ/νση         :  Λ.Μεσογείων  96                                 

Ταχ. Κωδ.          :  115 27     

 Πληροφορίες    :  Χρ. Δρυδάκη

Τηλέφωνο          :  213.1307230,236

                                                             

                                                            Α Π Ο Φ Α Σ Η

    ΘΕΜΑ: Προκήρυξη  εξετάσεων  υποψηφίων  δικηγόρων  B΄   εξεταστικής  

                                                       περιόδου   2018  

                                      Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

                         ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

   ΄Εχοντας  υπόψη:

1. Τις διατάξεις  των  άρθρων α) 2 και 3 του ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45)όπως ισχύουν, β) 6 και 18 έως 22 του ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208)

2. Την 22631οικ/17.4.2018 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. στο Γενικό  Γραμματέα του Υπουργείου,…» (Β΄ 1450)

3. Τη με αριθμ. 67514οικ./14.9.2015 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων» (Β΄ 2014), όπως ισχύει    

4. Τη με αριθμ. 67001/15.9.2015  κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών :«Καθορισμός παραβόλου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων» (Β΄ 2016) όπως  ισχύει  και                                                                                     

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη  σε βάρος του   Κρατικού  προϋπολογισμού

                                                 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε         

  Προκηρύσσουμε εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2018 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους, οι οποίες θα διενεργηθούν στις έδρες των Εφετείων της Χώρας, Παρασκευή 14.12.2018, Σάββατο 15.12.2018 και Κυριακή  16.12.2018. Οι εξετάσεις είναι γραπτές  και διεξάγονται κατά την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα τα Εφετεία, σε χώρο που υποδεικνύει η αρμόδια Οργανωτική Επιτροπή  κάθε  Εφετείου.

 

 

 Δικαίωμα συμμετοχής στις  εξετάσεις  έχουν Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κάτοχοι πτυχίου νομικού τμήματος νομικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος των ανωτέρω κρατών  ή  πτυχίου άλλης  Χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο και αντίστοιχο σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Έλληνας το γένος  μπορεί να διοριστεί δικηγόρος μετά από άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ., ύστερα από  γνώμη του  οικείου δικηγορικού συλλόγου. Όλοι οι ανωτέρω θα πρέπει, μέχρι την τελευταία ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, να έχουν συμπληρώσει  άσκηση  δεκαοκτώ (18) μηνών.

  Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις οφείλουν μέχρι την Πέμπτη      6.12.2018 να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στο Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής κάθε Εφετείου, συνυποβάλλοντας σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση περί μη  υπαγωγής τους  στα  κωλύματα και ασυμβίβαστα των  άρθρων 6 και 7 του Κώδικα  Δικηγόρων.Στην ως άνω  αίτηση-υπεύθυνη  δήλωση  επισυνάπτονται  επίσης:

 α)  πιστοποιητικό  άσκησης,

 β) πανεπιστημιακό  πτυχίο ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου,

 γ) φωτοαντίγραφο  αστυνομικής ταυτότητας ή  διαβατηρίου   και,

 δ) παράβολο ποσού ύψους εξήντα πέντε (65) ευρώ ή τριάντα (30) ευρώ,εφόσον ο υποψήφιος συμμετείχε σε προηγούμενη εξέταση και απερρίφθη, ποσά που θα πιστωθούν στον ΚΑΕ 3741 «Παράβολο από κάθε αιτία». Στο διπλότυπο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στις εξετάσεις υποψήφιων δικηγόρων Β΄ περιόδου 2018».Υπάρχει δυνατότητα καταβολής των ως άνω ποσών και με ηλεκτρονικό παράβολο (κωδικός 7793 για τα 65 ευρώ και 8714 για τα 30 ευρώ).

  Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους όλης της Χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων που συνεδριάζει στην Κεντρική  Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε: α) Αστικό  Δίκαιο & Πολιτική Δικονομία, β) Ποινικό  Δίκαιο  &  Ποινική  Δικονομία, γ)  Εμπορικό  Δίκαιο, δ)Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική  Διαδικασία &  Διοικητική  Δικονομία και ε) Κώδικα  Δικηγόρων &  Κώδικα  Δεοντολογίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Το πρόγραμμα των εξετάσεων καθορίζεται ως εξής:

 - Παρασκευή 14.12.2018 και ώρα 17.00-19.00: Ποινικό Δίκαιο και Ποινική   Δικονομία

 - Σάββατο  15.12.2018  και ώρες:

   i)  10.00-12.00: Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία

   ii) 14.00-16.00: Εμπορικό Δίκαιο

-  Κυριακή  16.12.2018 και ώρες:

 i) 10.00-12.00: Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία

   ii) 14.00-16.00: Κώδικας Δικηγόρων και  Κώδικας Δεοντολογίας.  

   Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί  στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως.

                                                                                                 Με εντολή  Υπουργού

                                                                                               Ο  Γενικός   Γραμματέας

                                                                                                   Γεώργιος   Σάρλης                                                                                          

 

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων καλεί τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου σε Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16-11-2018 και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα του ακροατηρίου του Πταισματοδικείου Τρικάλων.

Μπορείτε να δείτε τη σχετική πρόσκληση εδώ

 

Εκτύπωση

24ωρη απεργία των Υπαλλήλων του Καταστήματος Κράτησης Τρικάλων

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 Το Δ.Σ. της Ένωσης Υπαλλήλων του Καταστήματος Κράτησης Τρικάλων αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή τους στην 24ωρη πανελλαδική απεργία, που κήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση της Ένωσης εδώ

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΝΕΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κλπ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων καλεί τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21-11-2018 και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα του ακροατηρίου του Πταισματοδικείου Τρικάλων. Μπορείτε να δείτε τη σχετική
...
                                     ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Αχαρνών 29-10439 Αθήνα Τηλ.: 210-8822076 / Φαξ: 210-8822914 / Εmail: info@lede.gr                                                                                                                                                Αθήνα 19 Νοεμβρίου 2018 Αριθ. Πρωτ. 3187 Πληροφορίες: Δημ.
...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ( 14 Νοέμβριος 2018, 12.45 )
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων καλεί τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου σε Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16-11-2018 και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα του ακροατηρίου του Πταισματοδικείου Τρικάλων. Μπορείτε να δείτε τη σχετική πρόσκληση
...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αθήνα, 2.11.2018    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                      Αριθμ.πρωτ: 74098 οικ.   ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ                                                                  ΓΕΝΙΚΗ   Δ/ΝΣΗ:   Α                                                      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ       :
...
 Το Δ.Σ. της Ένωσης Υπαλλήλων του Καταστήματος Κράτησης Τρικάλων αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή τους στην 24ωρη πανελλαδική απεργία, που κήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση της Ένωσης
...
Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι του Εφετείου Λάρισας και η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στ. Ελλάδας και Εύβοιας διοργανώνουν την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας(Δευκαλίωνος 18 και Πατρόκλου) επιστημονική ημερίδα με θέμα: «ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ».  Μπορείτε να δείτε τη σχετική πρόσκληση στο
...
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ Τους υποψήφιους διαμεσολαβητές που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις της 3ης Νοεμβρίου 2018, Η Επιτροπή Εξετάσεων υπενθυμίζει τα εξής: Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν το παράβολο υπέρ του Δημοσίου  ή Διπλότυπο Είσπραξης Δ.Ο.Υ. ποσούεκατό (100) ευρώ. Να φέρουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας. Απαγορεύεται η χρήση
...
Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας έλαβε χώρα από Παρασκευή 12 έως και την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018 στη Ζάκυνθο. Οι εργασίες διεξήχθησαν στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της πόλης της Ζακύνθου και στην αίθουσα της Λέσχης «Ο Ζάκυνθος» Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της Ολομέλειας ήταν, αναλυτικά: - Ενημέρωση Προέδρου - Ασφαλιστικό –
...
Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ «Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Σπουδές: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική» του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ., στη με αριθ. 1/19.9.2018 συνεδρίασή της, αποφάσισε σχετικά με την εισαγωγή των υποψηφίων στο εν λόγω Π.Μ.Σ., για το ακαδημαϊκό έτος
...

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 • image9
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
 • image10
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018
 • image11
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΕΚΘΕΜΑΤΑ

 • ekthemata2
  Τρέχοντα Εκθέματα Τρικάλων (Πολιτικά - Ποινικά) - Εφετείου Λάρισας (Ποινικά - Διοικητικά)
mod_vvisit_counterΣυνολικές Επισκέψεις263520

Τα cookies βοηθούν ανώνυμα στην εύρυθμη λειτουργία της σελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στη χρήση τους από εμάς.