Εκτύπωση
PDF

Παράταση προθεσμίας Υπευθύνων Δηλώσεων για την πληρωμή των γραμματίων Νομικής Βοήθειας 2019-2022

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ενόψει της ψήφισης του άρθρου 88 Ν. 5043/2023 (Α’ 91/13-4-2023) για τη νομοθετική επίλυση του ζητήματος σχετικά με την υποβολή των Υπευθύνων Δηλώσεων του άρθρου 69 Ν. 5016/2013 για τους δικηγόρους Νομικής Βοήθειας που τυγχάνουν απαλλαγής ΦΠΑ και τη συνακόλουθη δυνατότητα τροποποίησης δηλώσεων που έχουν ήδη υποβληθεί, η προθεσμία υποβολής των Υπευθύνων Δηλώσεων παρατείνεται έως και την Τρίτη 2 Μαΐου 2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Συνίσταται στους συναδέλφους να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία το ταχύτερο δυνατό, ώστε σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν κάποια δυσκολία με τη χρήση του Portal ή/και της ψηφιακής υπογραφής, να μπορούν να λάβουν εγκαίρως τεχνική υποστήριξη από τις υπηρεσίες της Τηλεματικής (2103398230, 231, 236).

Διευκρινίζεται ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση.

Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα υπάρχει δυνατότητα υπαγωγής στη διαδικασία του άρθρου 69 του Ν. 5016/2023, καθώς προβλέπεται η έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, όχι ατομικά ανά δικαιούχο, αλλά ανά Δικηγορικό Σύλλογο σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα δικαιούχων και οφειλόμενων αποζημιώσεων.

 

Εκτύπωση
PDF

ΦΠΑ - Νομική Βοήθεια - Άρθρο 88 Ν. 5043/2023 - Τροποποίηση Υπεύθυνων Δηλώσεων

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ενόψει των ζητημάτων που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή του άρθρου 69 του Ν. 5016/2023 για τους συναδέλφους που σήμερα τυγχάνουν απαλλαγής ΦΠΑ και δεν είχαν εκδώσει τα σχετικά τιμολόγια μέχρι την ψήφιση της ανωτέρω ρύθμισης, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος ήρθε σε επαφή με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (ΤΑΧΔΙΚ,  Φορολογική Διοίκηση) και δεδομένου ότι η υποβολή των προβλεπόμενων Υπεύθυνων Δηλώσεων είναι ήδη σε εξέλιξη, ζήτησε κατεπείγουσα νομοθετική ρύθμιση, ώστε κρίσιμος χρόνος για την υπαγωγή ή μη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και τη μετέπειτα έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων με ή χωρίς ΦΠΑ να είναι ο χρόνος υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης.

 Μετά τη μη αποδοχή του αρχικού αιτήματος, που θα είχε ως θετικό αποτέλεσμα στην περίπτωση που ο δικαιούχος δικηγόρος είναι στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ κατά τον χρόνο υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης να παραμείνει στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων για το σύνολο της αμοιβής του ακόμα και αν γίνεται υπέρβαση του ορίου των 10.000 ευρώ, πετύχαμε να ψηφιστεί σχετική τροπολογία – άρθρο 88 παρ. 2 Ν. 5043/2023 (Α’ 91/13-4-2023) – με την οποία ορίζεται ότι:

 “Στον ν. 5016/2023 (Α’ 21) προστίθεται άρθρο 69Α ως εξής:

 «Άρθρο 69Α

Παροχή πρόσθετης δυνατότητας ως προς τον χρόνο έκδοσης του φορολογικού παραστατικού

 Κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 69, ως προς τον χρόνο έκδοσης του οικείου φορολογικού παραστατικού, το φορολογικό παραστατικό, για το μέρος της αμοιβής που αναλογεί στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού ποσού της αμοιβής των ειδικών γραμματίων, είναι δυνατόν να εκδίδεται κατά τον χρόνο υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 3 του άρθρου 69. Και στην περίπτωση αυτή, το φορολογικό παραστατικό διαβιβάζεται ή προσκομίζεται στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 69, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την καταβολή της αποζημίωσης.»”

 Με την παροχή της δυνατότητας έκδοσης του τιμολογίου κατά το χρόνο υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης, οι συνάδελφοι οι οποίοι σήμερα τυγχάνουν απαλλαγής ΦΠΑ και δεν είχαν εκδώσει τιμολόγια μέχρι την ψήφιση του άρθρου 69 του Ν. 5016/2023 θα μπορούν πλέον να υπολογίσουν με ασφάλεια για ποια ειδικά γραμμάτια Νομικής Βοήθειας τα οικεία τιμολόγια θα εκδίδονται χωρίς ΦΠΑ και από ποιο γραμμάτιο και έπειτα γίνεται υπέρβαση του ποσού των 10.000 ευρώ για το τρέχον έτος οπότε τα οικεία τιμολόγια θα εκδίδονται με ΦΠΑ, ώστε αντιστοίχως να πληρωθούν και από το ΤΑΧΔΙΚ.

 Ενόψει αυτής της εξέλιξης τροποποιείται αντιστοίχως η Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του Portal της Ολομέλειας ώστε, οι συνάδελφοι να μπορούν να δηλώνουν – μέσω της ενότητας «Έλεγχος ανεξόφλητων γραμματίων (άρθρο 69 ν. 5016/2023)» – για κάθε ειδικό γραμμάτιο Νομικής Βοήθειας, αν το οικείο τιμολόγιο θα εκδίδεται με ή χωρίς ΦΠΑ.

Ειδικότερα, όσοι συνάδελφοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία των Υπευθύνων Δηλώσεων μέσω του Portal:

1) Αν σήμερα υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια.

2) Αν σήμερα τυγχάνουν απαλλαγής ΦΠΑ και με το σύνολο των εισοδημάτων τους μέχρι και την έκδοση των τιμολογίων μετά την είσπραξη των σχετικών αποζημιώσεων από το ΤΑΧΔΙΚ δεν ξεπερνούν τα 10.000 ευρώ εντός του τρέχοντος έτους, ομοίως δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια.

3) Αν σήμερα τυγχάνουν απαλλαγής ΦΠΑ και με τα τιμολόγια που θα εκδοθούν για την είσπραξη των αποζημιώσεων από το ΤΑΧΔΙΚ ξεπερνούν τα 10.000 ευρώ, πρέπει να επαναλάβουν τη σχετική διαδικασία, δηλώνοντας συγκεκριμένα για κάθε ειδικό γραμμάτιο Νομικής Βοήθειας αν το οικείο τιμολόγιο θα εκδίδεται με ή χωρίς ΦΠΑ.

 Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ότι τιμολόγια που είχαν ήδη εκδοθεί μέχρι το χρόνο ψήφισης του άρθρου 69 του Ν. 5016/2023, θα πληρωθούν με ή χωρίς ΦΠΑ, ανάλογα με το πώς εκδόθηκε καθένα από αυτά.

 Σημειωτέον, ότι στο πλαίσιο της σχετικής τροπολογίας νομοθετείται για τη Νομική Βοήθεια και η δυνατότητα ψηφιακής συλλογής των δικαιολογητικών και των αιτήσεων των δικαιούχων μέσω του Gov.gr στο μέλλον (άρθρο 88 παρ. 1 Ν.  5043/2023), με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών εκκαθάρισης και πληρωμής των αποζημιώσεων.

 Επισυνάπτονται το άρθρο 88 Ν. 5043/2023 και ο επικαιροποιημένος Οδηγός.

Άρθρο 88

Οδηγός

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΝΕΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κλπ)

( 02 Ιούνιος 2023, 13.42 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ
...
( 02 Ιούνιος 2023, 10.15 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
...
( 02 Ιούνιος 2023, 08.31 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αιτήσεις προτίμησης – εξαίρεσης Γνωστοποιείται, ότι όσοι δικηγόροι, αλλά και ασκούμενοι, επιθυμούν να διορισθούν (αίτηση προτίμησης) ως δικαστικοί αντιπρόσωποι στις εθνικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 ή να εξαιρεθούν (αίτηση εξαίρεσης), μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους από σήμερα  Παρασκευή 02.06.2023 και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι και την Παρασκευή 09.06.2023
...
( 01 Ιούνιος 2023, 07.25 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Α)ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Β)ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ
...
( 01 Ιούνιος 2023, 07.06 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ
...
( 30 Μάιος 2023, 11.13 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε σήμερα, 29.5.2023, μέσω τηλεδιάσκεψης, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: 1. Η Συντονιστική Επιτροπή, σε συνέχεια της από 8.2.2023 απόφασής της, αποφάσισε να προτείνει στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας την παράταση της αναστολής της αποχής των μελών τους από
...
( 30 Μάιος 2023, 09.32 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΗΘΟΥΣ ΤΩΝ
...
( 29 Μάιος 2023, 12.48 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΧΔΙΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ Ν.
...
( 29 Μάιος 2023, 11.22 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
...
( 29 Μάιος 2023, 11.17 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
...
( 25 Μάιος 2023, 08.49 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 17ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2023 ΛΟΓΩ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 21ΗΣ ΜΑΙΟΥ
...
( 24 Μάιος 2023, 13.44 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜ. ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
...
( 24 Μάιος 2023, 13.36 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
...
( 24 Μάιος 2023, 12.52 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 26ΗΣ ΜΑΙΟΥ
...
( 24 Μάιος 2023, 12.46 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΧΔΙΚ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ν.5016/2023
...
( 24 Μάιος 2023, 12.41 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
...
( 19 Μάιος 2023, 12.27 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΞΗΣ: ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
...
( 19 Μάιος 2023, 09.04 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 21ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2023 Link για την πληρωμή των δικαστικών αντιπροσώπων: 
...
( 18 Μάιος 2023, 11.45 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ Πρακτικού Νο 2 και Πινάκων
...
( 17 Μάιος 2023, 12.55 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΤΗΣ 23ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2023 ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2023 ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΝΕΑΣ
...

Τα cookies βοηθούν ανώνυμα στην εύρυθμη λειτουργία της σελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στη χρήση τους από εμάς.