Εκτύπωση
PDF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

 ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ/0ικ26804 (1588/φεκ Β/25.4.20), σε συνέχεια της από 16/3/2020 ανακοίνωσης

ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Τρικάλων και Καλαμπάκας διευκρινίζει ότι :

      ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ από 28- 04-2020 έως 15-05-2020

1.   Δίκες στα Ειρηνοδικεία Τρικάλων και Καλαμπάκας

2.   Διενέργεια ενόρκων βεβαιώσεων.

3.    Κατάθεση Δηλώσεων τρίτου.

4.   Κατάθεση ενδίκων μέσων.

5.   Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια.

6.   Διενέργεια αποποιήσεων.

   7. Δεν κατατίθενται εισαγωγικά δικόγραφα, σημειώματα, προτάσεις, κ.λ.π. τόσο για την τακτική όσο και για την ειδική διαδικασία. Οι υποθέσεις της Τακτικής διαδικασίας των 100 ημερών θα προσδιοριστούν με νέες πράξεις.

 Εξαιρούνται από την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου:
α) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737,738ΚΠολ.Δ (π.δ. 503/1985, Α΄1820, Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ΄άρθρο 738 ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ.

β) η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως την συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται με απόφαση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.
γ)  η δημοσίευση αποφάσεων 

          Οι καταθέσεις δικογράφων ασφαλιστικών συστήνεται προς αποφυγή ταλαιπωρίας των συνηγόρων και λόγω της ανάγκης τήρησης των μέτρων , να γίνεται κατόπιν συνεννόησης τηλεφωνικής με τη Γραμματεία στο τηλέφωνο 2431046991ή 2431046766 και 2432022501 για το Ειρηνοδικείο Καλαμπάκας.

Οι  προσωρινές διαταγές διενεργούνται χωρίς κλήτευση των αντιδίκων.

         Αντίγραφα αποφάσεων και πιστοποιητικών παραλαμβάνονται μετά από έγκριση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας από 09 π.μ. έως 13 μ.μ.( Οι αιτήσεις χορήγησης των πιστοποιητικών και τα απαραίτητα έγγραφα ( ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών  να αποστέλλονται  ηλεκτρονικά στο vaso5669@hotmail.grή στο ΦΑΧ 2431046991) ή κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία στο 2431046991ή 2431046992 και 2432022501 για το Ειρηνοδικείο Καλαμπάκας.

         

Σύμφωνα με το άρθρο 17 ν. 4684/2020     :

Για το χρονικό διάστημα από 28 Απριλίου 2020 έως και τις 30 Ιουνίου 2020 η εκδίκαση των υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης διεξάγεται ως εξής:

α) Η συζήτηση διεξάγεται εγγράφως, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ και οι διάδικοι παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ.

β) Στη δήλωση της περίπτωσης α΄, που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου η αίτηση, επισυνάπτεται η έγγραφη συναίνεση του καθ’ ου στην αιτούμενη προσημείωση ή του τρίτου κυρίου του ακινήτου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου.

γ) Στην έγγραφη συναίνεση προσδιορίζονται σαφώς η ασφαλιζόμενη με την προσημείωση απαίτηση και το ποσό της απαίτησης για το οποίο χορηγείται η συναινετική εγγραφή προσημείωσης και περιγράφεται λεπτομερώς το προσημειούμενο.

 Κατά το χρονικό διάστημα της παραγράφου 1, η ανάκληση, η εξάλειψη και η μεταρρύθμιση συναινετικής προσημείωσης υποθήκης γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1.

Η συναίνεση του προσημειούχου δανειστή δίνεται εγγράφως με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.

Η εκδίκαση των υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου .( τηλ. 2431046991, 2431046993 και 2432022501 για το Ειρηνοδικείο Καλαμπάκας).

 Κατά την είσοδο στο Κτίριο:

α) Συστήνεται η χρήση μάσκας σε συνηγόρους και διαδίκους, η οποία είναι υποχρεωτική εντός των αιθουσών και των γραφείων .

β) Διαθεσιμότητα αντισηπτικού σε όλους τους χώρους και

γ) Τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων κατ΄ ελάχιστο 1,5 μέτρου.

Ο Προϊστάμενος των Ειρηνοδικείων

 

Κωνσταντίνος Γκάλης

 

Εκτύπωση
PDF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ/0ικ26804 (1588/φεκ Β/25.4.20), σε συνέχεια της από 16/3/2020 ανακοίνωσης

ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Τρικάλων διευκρινίζει :

Οι προθεσμίες κατάθεσης δικογράφων αναστέλλονται ως 15/5/2020 και κατόπιν τούτων δεν κατατίθενται δικόγραφα (εισαγωγικά δικόγραφα, σημειώματα, προτάσεις, κ.λ.π.) τόσο για την τακτική όσο και για την ειδική διαδικασία. Οι υποθέσεις της Τακτικής διαδικασίας των 100 ημερών θα προσδιοριστούν με νέες πράξεις.

 Εξαιρούνται από την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου:
α) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737,738ΚΠολ.Δ (π.δ. 503/1985, Α΄1820, Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ΄άρθρο 738 ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ.

β) η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως την συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας.
γ) η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας,

δ) η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις κατωτέρω περιπτώσεις ε΄ και στ΄ καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα δικαστήρια της Χώρας προβλέπεται τέτοια κλήρωση,

ε) η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης,

στ) οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.  

ζ) η δημοσίευση αποφάσεων 

          Οι καταθέσεις δικογράφων ασφαλιστικών συστήνεται προς αποφυγή ταλαιπωρίας των συνηγόρων και λόγω της ανάγκης τήρησης των μέτρων , να γίνεται κατόπιν συνεννόησης τηλεφωνικής με τη γραμματεία.

Οι  προσωρινές διαταγές διενεργούνται χωρίς κλήτευση των αντιδίκων.

          Η εκδίκαση προσωρινών διαταγών θα γίνεται στην αίθουσα των ασφαλιστικών μέτρων.

Αντίγραφα αποφάσεων και πιστοποιητικών παραλαμβάνονται μετά από έγκριση του Προέδρου Υπηρεσίας από 09 π.μ. έως 13 μ.μ.

          Οι συνεδριάσεις ασφαλιστικών, αυτοφώρων πλημμελημάτων, κλήρωση ενόρκων  Μικτού Ορκωτού θα πραγματοποιούνται με παρουσία κατ΄ ανώτατο όριο 10 ατόμων εντός της αίθουσας.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 ν. 4684/2020     :

Για το χρονικό διάστημα από 28Απριλίου 2020 έως και τις 30 Ιουνίου 2020 η εκδίκαση των υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης διεξάγεται ως εξής:

α) Η συζήτηση διεξάγεται εγγράφως, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ και οι διάδικοι παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ.

β) Στη δήλωση της περίπτωσης α΄, που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου η αίτηση, επισυνάπτεται η έγγραφη συναίνεση του καθ’ ου στην αιτούμενη προσημείωση ή του τρίτου κυρίου του ακινήτου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου.

γ) Στην έγγραφη συναίνεση προσδιορίζονται σαφώς η ασφαλιζόμενη με την προσημείωση απαίτηση και το ποσό της απαίτησης για το οποίο χορηγείται η συναινετική εγγραφή προσημείωσης και περιγράφεται λεπτομερώς το προσημειούμενο.

 Κατά το χρονικό διάστημα της παραγράφου 1, η ανάκληση, η εξάλειψη και η μεταρρύθμιση συναινετικής προσημείωσης υποθήκης γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1.

Η συναίνεση του προσημειούχου δανειστή δίνεται εγγράφως με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.

Κατά την είσοδο στο Κτίριο:

α) Συστήνεται η χρήση μάσκας σε συνηγόρους και διαδίκους, η οποία είναι υποχρεωτική εντός των αιθουσών και των γραφείων .

β) Διαθεσιμότητα αντισηπτικού σε όλους τους χώρους και

γ) Τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων κατ΄ ελάχιστο 1,5 μέτρου.

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

 Αλέξανδρος Οικονόμου

Εκτύπωση
PDF

ANAΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΩΣ 15-05

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β’1588/25.04.2020) η ΚΥΑ για την επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020.

Δείτε εδώ την ΚΥΑ

 

Εκτύπωση
PDF

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας των άμισθων Υποθηκοφυλακείων Περιφέρειας Τρικάλων/Κτηματολογικού Γραφείου Τρικάλων  για το χρονικό διάστημα από 28-4-2020 έως και 15-5-2020.

Εκτύπωση
PDF

Επιστολή της Συντονιστικής Επιτροπής προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικων Συλλόγων Ελλάδος, απέστειλε επιστολή προς τον υπουργό Δικαιοσυνης Κ Τσιάρα με την οποία ζητείται να μετατεθεί η έναρξη της λειτουργίας του κτηματολογίου , αλλα και των ειρηνοδικείων και πρωτοδικείων , στις 4 Μαίου, ωστε να ληφθούν τα κατάλληλα μετρα πρόληψης και προστασίας από τον κορονοιό. Επισυνάπτεται η επιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας Δ. Βερβεσού.

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΝΕΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κλπ)

( 19 Ιούλιος 2024, 19.46 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Στα πλαίσια του οργανωτικού μετασχηματισμού της φορολογικής διοίκησης  της χώρας, έχει ξεκινήσει η μετάβαση των ΔΟΥ Αττικής στις νέου τύπου Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης (ΥΦΕ), οι οποίες είναι: α)το Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ), β)το Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕΦΟΚ) και γ)το Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕΒΕΙΣ). Στα πλαίσια αυτής της
...
( 11 Ιούλιος 2024, 09.55 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ
...
( 10 Ιούλιος 2024, 08.40 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ
...
( 09 Ιούλιος 2024, 13.51 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ
...
( 03 Ιούλιος 2024, 10.41 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ
...
( 02 Ιούλιος 2024, 12.41 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Δείτε εδώ την
...
( 27 Ιούνιος 2024, 13.13 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ
...
( 26 Ιούνιος 2024, 07.40 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ
...
( 20 Ιούνιος 2024, 11.18 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ
...
( 18 Ιούνιος 2024, 12.39 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ
...
( 17 Ιούνιος 2024, 10.49 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Δείτε εδώ την
...
( 14 Ιούνιος 2024, 09.13 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ
...
( 13 Ιούνιος 2024, 07.09 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ
...
( 13 Ιούνιος 2024, 06.47 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ
...

Τα cookies βοηθούν ανώνυμα στην εύρυθμη λειτουργία της σελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στη χρήση τους από εμάς.