Εκτύπωση
PDF

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τροπολογία – Προσθήκη στο σχέδιο νόμου «(…)»

 

1. Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί δημοσίου

λογιστικού και περί της διαδικασίας εκκαθάρισης και των

δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση των

δικηγόρων νομικής βοήθειας, η πληρωμή αποζημιώσεων στους

δικηγόρους που παρείχαν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος

νομικής βοήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 12 ν.

3226/2004 (Α’ 24), για τις οποίες έχουν εκδοθεί ειδικά γραμμάτια

κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2019 έως 31.12.2022, δύναται να

διενεργείται και με χρηματικά εντάλματα πληρωμής που εκδίδονται

από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) ανά

δικηγορικό σύλλογο εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του

παρόντος.

2. Τα χρηματικά αυτά εντάλματα εξοφλούνται σύμφωνα με Πίνακα

Δικαιούχων και Οφειλόμενων Αποζημιώσεων, που υποβάλλεται από

την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της

Ελλάδος προς το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από

τη δημοσίευση του παρόντος. Στον Πίνακα αυτόν προσδιορίζεται για

κάθε δικαιούχο το πλήθος των εκδοθέντων από τον οικείο

δικηγορικό σύλλογο ειδικών γραμματίων, το συνολικό ποσό αμοιβής

που προκύπτει από τα ως άνω ειδικά γραμμάτια, η προκαταβολή

φόρου που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 69 του Κώδικα

Φορολογίας Εισοδήματος [ν. 4172/2013, (Α΄ 167)], οι εισφορές

υπέρ e-ΕΦΚΑ, οι κρατήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 61 και 62

του Κώδικα Δικηγόρων [ν. 4194/2013 (Α΄ 208)] και το πληρωτέο

ποσό.

3. Η εξόφληση γίνεται με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των

δικαιούχων, κατόπιν υπεύθυνων δηλώσεων αυτών, που

διαβιβάζονται στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ανά δικηγορικό σύλλογο από την

Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος,

 

εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος.

Στην υπεύθυνη δήλωση οι δικαιούχοι δηλώνουν ότι α) έχουν

υποβάλει στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. αα) τις σχετικές πράξεις διορισμού

δικηγόρου νομικής βοήθειας, αβ) τα ειδικά γραμμάτια που έχουν

εκδοθεί από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, αγ) τις

βεβαιώσεις των αρμοδίων δικαστικών ή άλλων αρχών σχετικά με την

εκπλήρωση των καθηκόντων του δικηγόρου, β) ότι δεν έχουν

εισπράξει αποζημίωση για νομική βοήθεια για ειδικό γραμμάτιο που

περιλαμβάνεται στον ως άνω Πίνακα και γ) την Τράπεζα και τον

λογαριασμό σε μορφή IBAN, όπου θα γίνει η καταβολή του

πληρωτέου ποσού.

4. Τα καταβαλλόμενα βάσει της παρούσας διαδικασίας ποσά δεν

κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο, τα

Ασφαλιστικά Ταμεία, τα Πιστωτικά Ιδρύματα ή τρίτους.

5. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί το οικείο φορολογικό παραστατικό, αυτό

εκδίδεται αμέσως μετά από την κατά τα ανωτέρω είσπραξη της

αποζημίωσης και διαβιβάζεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15)

ημερών με ηλεκτρονικά μέσα στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., με αναφορά και του

αριθμού πρωτοκόλλου που έχει λάβει η σχετική αίτηση με την οποία

υποβλήθηκαν στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. τα δικαιολογητικά που αναφέρονται

στην παρ. 3. Σε διαφορετική περίπτωση δεν αποδίδονται από το

ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. φόρος, εισφορές και κρατήσεις, ο δε λήπτης της

αποζημίωσης υποχρεούται να επιστρέψει αυτήν στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και

εφόσον παραλείψει να πράξει τούτο, το ποσό της αποζημίωσης που

έλαβε βεβαιώνεται ως οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

6. Οι υπάλληλοι του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη

σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας πληρωμής,

εφόσον τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται στις

προηγούμενες παραγράφους.

Τα cookies βοηθούν ανώνυμα στην εύρυθμη λειτουργία της σελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στη χρήση τους από εμάς.