Εκτύπωση
PDF

Σχέδιο δράσης Πρωτοδικείου Τρικάλων (αρ. πράξης 301/2020)

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

Π Ρ Α Ξ Η

Aριθμός   301/2020

Η  Πρόεδρος Πρωτοδικών Τρικάλων , αφού έλαβε υπόψη :

Α)  Το άρθρο δεύτερο της Δ1α/ΓΠ.οικ.55169/11.9.2020 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών (Β΄ 3879),

Β) το πρωτόκολλο διαχείρισης κρουσμάτων κορωνοϊού SARS–CoV-2 (Covid-19), το οποίο συντάχθηκε, στο πλαίσιο των οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού, από τη συγκροτηθείσα, με την 16423/20.3.2020 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων,

Γ)  το με αριθμό οικ ΥΓ56/2-10-2020 έγγραφο της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης (ΑΔΑ: Ψ467Ω-ΥΟΞ)  του Υπουργείου Δικαιοσύνης , το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

Δ) την με αριθμό 297/2020 πράξη ορισμού συντονιστή COVID-19  και αναπληρωτή αυτού

την ανάγκη προσαρμογής του υγειονομικού πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ στο Πρωτοδικείο Τρικάλων, προς ελαχιστοποίηση μετάδοσης, περιορισμό διασποράς της  νόσου COVID 19 και την αντιμετώπιση υπόπτων κρουσμάτων:

ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΩΣ ΕΞΗΣ :

1. Σύμφωνα με την 297/2020 πράξη, ορίζονται :

        Συντονιστής Διαχείρισης COVID-19 η Ευαγγελή Γάτσια, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Τρικάλων, τηλ. 2431046733,  6976373296, email: protrikgram@gmail.com & egatsia@gmail.com    και  Αναπληρωτής Συντονιστής Διαχείρισης COVID-19 η Βασιλική Κατσαλή,  δικαστική υπάλληλος του  Τμήματος Aποληψίμων  του Πρωτοδικείου Τρικάλων, τηλ. 2431046760 ,6936651975 email: vkatsali@protodikeio-trikalon.gov.gr & vkatsali@gmail.com.

          Ο Συντονιστής και ο Αναπληρωτής Συντονιστής, σε περίπτωση κωλύματός του,  έχουν τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται με το παρόν σχέδιο, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η διαχείριση των κρουσμάτων Covid-19, η επικοινωνία με τον Ε.Ο.Δ.Υ., τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) και τις λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, καθώς και η άμεση λήψη μέτρων περιορισμού της μετάδοση του ιού και προστασίας της υγείας των δικαστών, των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού του Δικαστηρίου.

          Ο Συντονιστής ενημερώνει αμελλητί την Πρόεδρο του Πρωτοδικείου για την εμφάνιση κρουσμάτων, καθώς και για τα ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και περιορισμού της μετάδοσης του Covid-19.

2. Καθορίζονται προληπτικά μέτρα ως εξής : Α) σε περιόδους χαμηλών επιδημιολογικών δεδομένων και Β) σε περιόδους αυξημένων επιδημιολογικών δεδομένων σύμφωνα με προηγηθείσες πράξεις υπ’ αριθ. 215/2020 και 288/2020 του Προέδρου Πρωτοδικών Τρικάλων αναθεωρημένων με βάση τις οδηγίες και εγκυκλίους των αρμόδιων υπουργείων. Ειδικότερα :

Α) Σε περιόδους χαμηλών και μέτριων  επιδημιολογικών δεδομένων στην περιοχή :

α) Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής, μη ιατρικής μάσκας από όλους τους εισερχομένους στο χώρο του Δικαστικού Μεγάρου, ήτοι ενδεικτικά, δικαστές, εισαγγελείς, γραμματείς, δικηγόρους, αστυνομικούς υπαλλήλους, κοινό, προσωπικό καθαριότητας, σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου, εξαιρουμένων των όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο εργασίας χωρίς την παρουσία άλλου προσώπου. Διευκρινίζεται ότι η ασπίδα (προσωπίδα) δεν αποτελεί ιατρική μάσκα και δεν αρκεί η χρήση, μόνο αυτής, χωρίς μάσκα, εντός του Δικαστικού Μεγάρου.

β) Τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστον σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του δικαστικού μεγάρου.

γ) Καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών εκδίκασης υποθέσεων (ακροατήρια) 30 ατόμων, περιλαμβανομένης της συνθέσεως του Δικαστηρίου.

δ) Καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ενός (1) ατόμου ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) ήτοι ένα άτομο σε κάθε γραφείο του Πρωτοδικείου Τρικάλων.

ε) Σύσταση για αποφυγή συνωστισμού στους διαδρόμους και στους χώρους εκτός των αιθουσών των δικαστηρίων, στο αίθριο και τον εξωτερικό κήπο του μεγάρου, με υποχρεωτική τήρηση αποστάσεων σε κάθε περίπτωση. Η εξυπηρέτηση του κοινού κατά σύσταση (όχι υποχρεωτικά) γίνεται κατόπιν ραντεβού.

στ) Ως προς τους δικηγόρους ισχύει η §2 του άρθρου 34 του ν.4194/2013, σε συνδυασμό ωστόσο με τις παραπάνω διατάξεις και τις οδηγίες που έχουν δοθεί με σκοπό την πρόληψη διασποράς από τον κορωνοϊό (τήρηση αποστάσεων, χρήση μη ιατρικής μάσκας). Κατά τις συνεδριάσεις των δικαστηρίων η προσέλευση στο  χώρο της συνεδρίασης γίνεται, σύμφωνα με τις οδηγίες του διευθύνοντος τη συζήτηση κατ’ εξουσιοδότηση της 55169/2020 ΚΥΑ, σε συνδυασμό με τα άρθρα 113, 114 ΚΠολΔ και 333, 334 ΚΠΔ. 

ζ) Διαθεσιμότητα αντισηπτικού υγρού σε όλους τους χώρους και χρήση αυτού από όλους τους εισερχομένους στο δικαστικό μέγαρο.

Β) Σε περιόδους αυξημένων επιδημιολογικών δεδομένων στην περιοχή:

Πέραν των υπό α (υποχρεωτική χρήση μάσκας  β (τήρηση αποστάσεων), δ(είσοδος σε γραφεία), ε (αποφυγή συνωστισμού σε όλους τους χώρους), που ισχύουν υποχρεωτικά,  καθορίζεται ότι :

α) Το κτίριο θα εξυπηρετείται από μία μόνο είσοδο από την οδό Γεωργάκη Ολυμπίου.

β) Οι φύλακες και αστυνομικοί, οι οποίοι υποχρεωτικά θα ελέγχουν την παραπάνω είσοδο, δεν επιτρέπουν την είσοδο στο Δικαστήριο προσώπων που δεν φορούν μάσκα, εκτός αν έχουν λάβει προηγούμενη έγκριση, από τον συντονιστή, σύμφωνα με ιατρική βεβαίωση που τους απαλλάσσει από τη σχετική υποχρέωση.

γ) Οι εισερχόμενοι, αδιακρίτως, περιλαμβανομένων των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, δικηγόρων, γραμματέων, κοινού κλπ, θα υποβάλλονται σε θερμομέτρηση στις περιπτώσεις που διατίθεται κατάλληλο προς τούτο προσωπικό.

δ) Είναι υποχρεωτική χρήση  αντισηπτικού κατά την είσοδο όλων στο κτίριο.

ε) Διαφοροποιούνται τα μέτρα πρόληψης ως προς την πρόσβαση σε ακροατήρια και γραφεία ως εξής :

ι) Καθορίζεται ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών εκδίκασης υποθέσεων (ακροατήρια) 25 ατόμων, περιλαμβανομένης της συνθέσεως του Δικαστηρίου.

ιι) Η εξυπηρέτηση του κοινού υποχρεωτικά  γίνεται κατόπιν ραντεβού, με σειρά προτεραιότητας και σε επείγουσες περιπτώσεις. Στα τμήματα με ιδιαίτερη έκθεση, καθορίζεται από τον εκάστοτε προϊστάμενο η διαμόρφωση του χώρου  κοντά στην είσοδο του κτιρίου (Γεωργάκη Ολυμπίου) για παραλαβή και παράδοση εγγράφων, σύμφωνα με τον τρόπο που έχει προκαθοριστεί.

ιιι) Ως προς τους δικηγόρους ισχύει η §2 του άρθρου 34 του ν.4194/2013, σε συνδυασμό ωστόσο με τις παραπάνω διατάξεις και τις οδηγίες που έχουν δοθεί με σκοπό την πρόληψη διασποράς από τον κορωνοϊό (τήρηση αποστάσεων, χρήση μη ιατρικής μάσκας), μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο, κατά σύσταση, στην περίπτωση αυτή.

ιv) Παροχή εργασίας ειδικών κατηγοριών ή τηλεργασία, με βάση τις ανάγκες και δυνατότητες της υπηρεσίας, λαμβανομένων υπόψη των εγκυκλίων, των ιδιαιτεροτήτων και οργανογράμματος της υπηρεσίας, καθώς και των κτιριακών υποδομών. Τήρηση αυτής ανά πενθήμερο κατά μέγιστο και με τήρηση σχετικού αρχείου.

 

Σε αμφότερες (υπό Α και Β περιπτώσεις) :

1)    Συστήνεται η αποφυγή χρήσης των ανελκυστήρων. Σε περίπτωση χρήσης απαγορεύεται η είσοδος σε περισσότερα από δύο (2) άτομα ταυτόχρονα.

2)    Δίδονται  σαφείς εντολές στο συνεργείο καθαρισμού για σχολαστικό καθάρισμα όλων των χώρων του Δικαστικού Μεγάρου, με  χρήση χλωριούχου καθαριστικού σε πόμολα, πόρτες, γραφεία και έδρανα, καθώς και για καλό αερισμό των χώρων, ιδίως  των  θέσεων υψηλής έκθεσης στον ιό.

3)    Λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών χαρακτηριστικών του συστήματος εξαερισμού, λαμβάνεται μέριμνα για την τακτική συντήρηση αυτού και υποχρεωτικά, σε όλους τους χώρους του Μεγάρου (γραφεία και ακροατήρια)  θα παραμένει τουλάχιστον ένα παράθυρο ανοικτό, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.

4)    Λαμβάνεται μέριμνα για τη διεξαγωγή  δειγματοληπτικών ιατρικών ελέγχων ανίχνευσης του Covid-19 στους υπηρετούντες Δικαστικούς Λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους του Πρωτοδικείου Τρικάλων από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ.

5)    Λαμβάνεται μέριμνα για αυξημένη συνεργασία και συντονισμό των δράσεων τουςμε όλες τις υπηρεσίες και το Δικηγορικό Σύλλογο Τρικάλων.

3.Καθορίζονται ως σημεία εργασίας με υψηλό κίνδυνο έκθεσης στον ιό :

1) Τα γραφεία καταθέσεων δικογράφων (ασφαλιστικών μέτρων και πολιτικό τμήμα)

2) Το τμήμα πιστοποιητικών

3) Το γραφείο Ανακρίσεως

4)  Τα ακροατήρια

5)  Η αίθουσα διασκέψεων και συνεδριάσεων του ΜΟΔ.

Στα τμήματα αυτά, λαμβάνονται αυξημένα μέτρα προστασίας ανεξαρτήτως των επιδημιολογικών δεδομένων της περιοχής. Καθορίζεται υποχρεωτική χρήση μάσκας, αυστηρή τήρηση αποστάσεων, απαγόρευση χρήσης βιβλίων και ανταλλαγής γραφικού υλικού, πλην όσων διατίθενται από τους υπαλλήλους εκάστου τμήματος.  

4. Η διαχείριση περιστατικού που εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, εντός ή εκτός της υπηρεσίας, θα ακολουθεί τις οδηγίες του υγειονομικού πρωτοκόλλου της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των αιτιολογιών της  παρούσας απόφασης.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής :

Α.Κλινικά και επιδημιολογικά κριτήρια και ορισμοί κρούσματος και επαφών κρούσματος Covid-19

 Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος σχεδίου, έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ορισμοί:

 

1. Κλινικά/Επιδημιολογικά κριτήρια:

● Κλινικά κριτήρια: Ασθενής με ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω συμπτώματα: βήχας, πυρετός, δύσπνοια, αιφνίδια εκδήλωση ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας. Επιπρόσθετα λιγότερο ειδικά συμπτώματα περιλαμβάνουν: κεφαλαλγία, ρίγος, μυαλγίες, καταβολή, έμετο και διάρροια.

● Επιδημιολογικό κριτήριο: στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα εντός δεκατεσσάρων ημερών πριν από την έναρξη συμπτωμάτων.

 

2. Ταξινόμηση κρουσμάτων:

● Ύποπτο κρούσμα: Ασθενής που πληροί ένα τουλάχιστον από τα κλινικά κριτήρια.

● Πιθανό κρούσμα: Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια και το επιδημιολογικό κριτήριο.

● Επιβεβαιωμένο κρούσμα: Άτομο που πληροί τα εργαστηριακά κριτήρια.

 

2. Επαφή κρούσματος:

● Ως επαφή κρούσματος λοίμωξης Covid-19 ορίζεται άτομο που είχε ιστορικό επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα Covid-19 εντός χρονικού διαστήματος που κυμαίνεται από 48 ώρες πριν την έναρξη συμπτωμάτων του κρούσματος έως και 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. 

 ● Ανάλογα με το επίπεδο της έκθεσης, οι επαφές του κρούσματος κατηγοριοποιούνται σε:

 α) Στενές επαφές (έκθεση υψηλού κινδύνου): Ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης Covid-19 ορίζεται:

- άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με Covid-19 σε απόσταση < 1,5 μέτρου και για ≥ 15 λεπτά και χωρίς χρήση μάσκας και από τους δύο,

- άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με ασθενή με Covid-19 χωρίς εφαρμογή μέτρων προφύλαξης,

- άτομο με επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με Covid-19 χωρίς εφαρμογή μέτρων προφύλαξης,

- άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο (π.χ. αίθουσα συσκέψεων, χώρο αναμονής κλπ.) με ασθενή με Covid-19 για περισσότερο από 15 λεπτά και χωρίς χρήση μάσκας και από τους δύο,

- άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με Covid-19 χωρίς λήψη ή επί αστοχίας των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας.

 β) Επαφές (έκθεση χαμηλού κινδύνου): Ως επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος χαμηλού κινδύνου  Covid-19 ορίζεται:

- άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με Covid-19 εντός 1,5 μέτρου και για < 15 λεπτά

- άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο με ασθενή με Covid-19 για < 15 λεπτά

- άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με Covid-19 με λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας.

 

Μεγαλύτερη διάρκεια επαφής συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης. Σε κάθε περίπτωση, οι αρχές δημόσιας υγείας μπορούν με βάση την εκτίμηση κινδύνου, να εξετάσουν το ενδεχόμενο διεύρυνσης και παρακολούθησης των επαφών, ούτως ώστε αυτή να περιλάβει και άτομα που είχαν μικρότερη διάρκεια επαφής με τον ασθενή με Covid-19.

 

Β. Διαχείριση κρουσμάτων

1. Στην περίπτωση που δικαστής ή υπάλληλος του Πρωτοδικείου Τρικάλων, εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη Covid-19 εκτός του χώρου του Δικαστηρίου, ενημερώνει τον Συντονιστή και παραμένει εκτός εργασίας.

2. Στην περίπτωση που δικαστής ή υπάλληλος εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη Covid-19 εντός των χώρων του Δικαστηρίου, αποχωρεί αμέσως από τον χώρο εργασίας του, αφού προηγουμένως ενημερώσει τον Συντονιστή. Σε περίπτωση που ανακύψει ανάγκη διακομιδής του κρούσματος σε νοσηλευτικό ίδρυμα και μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου ή της κινητής μονάδας του Ε.Κ.Α.Β., το κρούσμα απομονώνεται προσωρινά στο γραφείο Διαμεσολάβησης του 5ου ορόφου. Εάν τούτο δεν είναι εφικτό, το κρούσμα παραμένει στο γραφείο του, απαγορευομένης προσωρινώς της εντός αυτού εισόδου άλλων προσώπων, πλην των αναγκαίων για την παροχή σε αυτόν των άμεσων υπηρεσιών φροντίδας.

3. Σε αμφότερες τις παραπάνω περιπτώσεις (1 και 2):

 ► το κρούσμα:

● επικοινωνεί με τον Ε.Ο.Δ.Υ. (τηλ. 1135) και τον προσωπικό του ιατρό για ιατρική αξιολόγηση            και τυχόν ανάγκη κατά προτεραιότητα διενέργειας εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (μοριακό         τεστ), ενημερώνοντας σχετικώς τον Συντονιστή,

● ενημερώνει καθημερινά τον Συντονιστή για την εξέλιξη της υγείας του, και

● σε περίπτωση που υποβάλλεται σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο, ενημερώνει τον         Συντονιστή για τα αποτελέσματα του ελέγχου,

 

► ο Συντονιστής:

 ● μεριμνά για την προσωρινή εκκένωση του χώρου εργασίας του κρούσματος, προκειμένου να γίνει  αερισμός του χώρου και καθαρισμός των επιφανειών του γραφείου του, με χρήση απολυμαντικού,

● ενημερώνει τον Ε.Ο.Δ.Υ. και τη Γ.Γ.Π.Π. για την ύπαρξη κρούσματος, προκειμένου να γίνει εκτίμηση κινδύνου και επιλογή των κατάλληλων επιδημιολογικών μέτρων πρόληψης και     περιορισμού της διασποράς,

● κατόπιν συνεννόησης με την Πρόεδρο του Δικαστηρίου, προβαίνει στη λήψη πρόσθετων μέτρων αποτροπής του κινδύνου μετάδοσης του ιού (π.χ. προσωρινή αναστολή εισόδου δικηγόρων και  διαδίκων στον χώρο εργασίας του κρούσματος).

 

4.Σε περίπτωση που, κατόπιν ιατρικής αξιολόγησης (από εφημερεύον νοσοκομείο, κέντρο υγείας ή ιδιώτη θεράποντα ιατρό) κρίνεται επιβεβλημένη η υποβολή του κρούσματος σε διαγνωστικό εργαστηριακό έλεγχο (μοριακό διαγνωστικό τεστ κ.ά.), όπως, επίσης, και στις περιπτώσεις που ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται με δική του πρωτοβουλία, το κρούσμα δεν προσέρχεται, μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων, στον χώρο εργασίας του και ενημερώνει αμέσως τον Συντονιστή για τα αποτελέσματα του ελέγχου, ενώ η υπηρεσία συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της.

 

5.  Σε περίπτωση εργαστηριακής επιβεβαίωσης λοίμωξης Covid-19:

 

► το επιβεβαιωμένο κρούσμα (και, σε περίπτωση αδυναμίας του, συγγενικό ή φιλικό αυτού πρόσωπο):

 ● ενημερώνει αμέσως τον Συντονιστή για τη διάγνωση, και

● παραμένει σε κατ' οίκον απομόνωση για διάστημα δέκα, τουλάχιστον, ημερών από την έναρξη         των συμπτωμάτων, χωρίς να μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του προ της παρόδου εικοσιτετραώρου από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των λοιπών συμπτωμάτων,

● για την επάνοδο στην εργασία, δεν απαιτείται η εκ νέου διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου,

 

► ο Συντονιστής:

 ● ενημερώνει τον Ε.Ο.Δ.Υ. και τη Γ.Γ.Π.Π. για την ύπαρξη επιβεβαιωμένου κρούσματος, και

● σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Δ.Υ. και τη Γ.Γ.Π.Π., μεριμνά για την ιχνηλάτηση των πιθανών επαφών του επιβεβαιωμένου κρούσματος και για την, κατόπιν εκτίμησης του επιδημιολογικού            κινδύνου, εφαρμογή των αναγκαίων για τον περιορισμό της μετάδοσης του Covid-19 μέτρων,

 

► οι επαφές:

 ● οι επαφές υψηλού κινδύνου του επιβεβαιωμένου κρούσματος, ακόμη και αν δεν παρουσιάζουν συμπτώματα, παραμένουν σε κατ' οίκον απομόνωση για διάστημα δεκατεσσάρων ημερών από τη     διάγνωση του επιβεβαιωμένου κρούσματος,

● ειδικώς στην περίπτωση των στενών επαφών που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και τα οποία εξ ιδίας πρωτοβουλίας υποβάλλονται σε διαγνωστικό εργαστηριακό έλεγχο, στη μεν περίπτωση που διαγιγνώσκονται θετικοί και μεταπίπτουν στην κατηγορία των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων παραμένουν σε κατ’ οίκον απομόνωση για δέκα ημέρες από την ημέρα διενέργειας του ελέγχου      (εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικοί), στη δε περίπτωση που ο εργαστηριακός έλεγχος αποβεί αρνητικός, παραμένουν σε κατ' οίκον απομόνωση έως την ολοκλήρωση του δεκατετραημέρου,

● οι επαφές χαμηλού κινδύνου συνεχίζουν την εργασία τους, παρακολουθώντας, ωστόσο, συστηματικά την κατάσταση της υγείας τους για τις επόμενες δεκατέσσερις ημέρες και ενημερώνοντας τον Συντονιστή σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη Covid-19.

 

Σε περίπτωση που ο εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος είναι αρνητικός, ο εργαζόμενος επιστρέφει στην εργασία του εντός εικοσιτεσσάρων ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του.

 

7. Σε περίπτωση εμφάνισης δύο επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, που διαγνώστηκαν εντός διαστήματος δεκατεσσάρων ημερών, εάν δεν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση, εφαρμόζονται οι κατευθύνσεις και οδηγίες που ισχύουν για την εμφάνιση μεμονωμένου κρούσματος. Σε περίπτωση συσχέτισης των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων (εξαιρέσει των περιπτώσεων που έχουν οικογενειακή ή άλλη εκτός υπηρεσίας σχέση), πέραν των προαναφερόμενων μέτρων, συστήνεται η κατά προτεραιότητα υποβολή σε εργαστηριακό έλεγχο των στενών επαφών τους.

 

8. Σε περίπτωση συρροής επιβεβαιωμένων κρουσμάτων λαμβάνονται σωρευτικά όλα τα μέτρα που παρατίθενται στις προηγούμενες παραγράφους, με την υποβολή των στενών επαφών τους σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο, ανεξαρτήτως της εμφάνισης ή μη σε αυτούς συμπτωμάτων συμβατών με Covid-19.

 

9. Η εμφάνιση μεμονωμένου κρούσματος ή συρροής κρουσμάτων δεν συνεπάγεται, άνευ ετέρου, την αναβολή των συνεδριάσεων του Δικαστηρίου ή τη μερική ή ολική αναστολή της λειτουργίας της γραμματείας του.

 

10. Σε περίπτωση συρροής κρουσμάτων, η Πρόεδρος του Πρωτοδικείου Τρικάλων, ως έχουσα την ευθύνη διεύθυνσης του Δικαστηρίου, μπορεί, σε συνεννόηση με τον Ε.Ο.Δ.Υ. και τη Γ.Γ.Π.Π., να λαμβάνει προληπτικώς και οποιοδήποτε άλλο μέτρο, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η λειτουργία ορισμένων ή όλων των τμημάτων της γραμματείας του Δικαστηρίου με προσωπικό ασφαλείας ή/και με παράλληλη εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας (τηλεργασίας).

 

5.  Σε περίπτωση που κάποιος δικηγόρος εμφανίσει συμπτώματα που σχετίζονται με την ίωση (π.χ. πυρετός, κεφαλαλγία, συνάχι, μυαλγίες, κόπωση, διάρροια, εμετός, απώλεια όσφρησης ή και γεύσης) υποχρεούται με κάθε πρόσφορο τρόπο μέσω του οικείου δικηγορικού συλλόγου του να ενημερώσει άμεσα τον Συντονιστή ή σε περίπτωση απουσίας του τον αναπληρωτή αυτού προκειμένου να ακολουθηθεί  το υγειονομικό πρωτόκολλο.

6. Η ίδια υποχρέωση ενημέρωσης του Συντονιστή ή σε περίπτωση απουσίας του  αναπληρωτή αυτού υφίσταται και για κάθε άλλο πρόσωπο σωφρονιστικό υπάλληλο ή αστυνομικό υπάλληλο που πιθανότατα έχει για λόγους υπηρεσιακούς (μεταγωγή κτλ) επισκεφθεί το χώρο του Πρωτοδικείου Τρικάλων. Η ενημέρωση θα πραγματοποιείται μέσω των οικείων Διευθύνσεων των υπηρεσιών.

7. Συστήνεται ο εμβολιασμός των  υπαλλήλων του Πρωτοδικείου με αντιγριπικό εμβόλιο.

8. Λαμβάνεται μέριμνα : 1) από το τμήμα προμηθειών για προμήθεια μασκών τύπου ΚΝ 95, ιδίως σε χώρους όπου είναι αδύνατη η τήρηση των αποστάσεων (πχ ΜΟΔ), για τις περιόδους αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου και διάθεση στους υπαλλήλους και δικαστές των θέσεων υψηλού κινδύνου, κατά την κρίση του Συντονιστή. 2) Αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων πόρων και δυνατοτήτων για περιορισμό της πρόσβασης στις υπηρεσίες του Πρωτοδικείου με χρήση τεχνολογικών μέσων.

9. Τα ανωτέρω μέτρα θα αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες και της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΦΑΝΗ ΒΑΚΡΑΤΣΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ / ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

  • YpirProtEirin
    Υπηρεσίες Πρωτοδικείου / Ειρηνοδικείου Τρικάλων

ΕΚΘΕΜΑΤΑ

  • Ekthemata DST
    Τρέχοντα Εκθέματα: Τρικάλων (Πολιτικά, Ποινικά) Εφετείου Λάρισας (Ποινικά, Διοικητικά)

ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

  • NomikiVoitheiaLogo2
    Αστικό, Εμπορικό, Ποινικό

Τα cookies βοηθούν ανώνυμα στην εύρυθμη λειτουργία της σελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στη χρήση τους από εμάς.